večji manjši print

Kodeks farmacevtske etike članov SFD

Objavljeno 06.02.2017

PREDLOG "KODEKSA FARMACEVTSKE ETIKE ČLANOV SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA" za javno razpravo na občnih zborih podružnic in sekcij - rok za zbiranje pripomb 15. april 2017!

Kodeks farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva (SFD) je nabor načel v farmacevtski stroki, ki zavezuje člane SFD k etičnemu in strokovnemu opravljanju svojega dela (v nadaljevanju: Kodeks). Namen Kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde, krepiti poklicno zavest in družbeno odgovornost, zato je treba že med izobraževanjem opozarjati in delovati skladno z osnovnimi načeli Kodeksa, ki so: strokovna neodvisnost, poštenost, pravičnost, zanesljivost in diskretnost že med izobraževanjem.

Člani SFD delujejo v korist pacientov in širše družbe, zato si nenehno prizadevajo za izboljšanje kakovosti oskrbe pacientov in preskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki ali izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja, za etično in korektno informiranje strokovne in laične javnosti ter za razvoj farmacevtske stroke oziroma znanosti.

Načela Kodeksa temeljijo na moralnih obveznostih in vrednotah v farmaciji in pomenijo vodilo in obvezo članov SFD na vseh področjih njihovega delovanja oziroma v vseh poklicnih okoljih:
• lekarne,
• izobraževalne in raziskovalne ustanove,
• farmacevtska industrija, veletrgovine, specializirane prodajalne in drugi, ki načrtujejo, proizvajajo, distribuirajo ali tržijo izdelke ali storitve za paciente in druge uporabnike,
• dejavnost laboratorijske medicine,
• administrativne in nadzorne službe ter uprava,
• druga poklicna okolja, kjer delujejo člani SFD.

OBJEKTIVNO, ODGOVORNO in TRANSPARENTNO DELOVANJE

1. Član SFD deluje v vseh strokovnih in poklicnih odnosih po načelu neškodljivosti:
• svoje delo opravlja strokovno, vestno, natančno, odgovorno in pošteno,
• s svojim delovanjem ne ogroža posameznikov in okolja,
• z materiali in vzorci, ki jih uporablja pri svojem delu, ravna skladno s predpisi in na način, da ne škoduje posameznikom in okolici,
• izogiba se vsakršni dejavnosti (aktivnosti) ali obnašanju, ki bi omajalo ugled stroke in spodkopalo zaupanje javnosti vanjo,
• ne lasti si rezultatov tujega dela in navaja le tiste kompetence, ki jih v resnici ima,
• s podjetji, javnimi ustanovami, posamezniki in družbo sodeluje transparentno (pregledno), po sprejetih kodeksih in smernicah, ki zagotavljajo visoko raven integritete sodelovanja,
• član SFD ima pravico poskrbeti za svojo materialno dobrobit, vendar se mora izogniti vsaki dejavnosti, ki bi negativno vplivala na njegovo strokovno presojo v prid osebnega okoriščanja,
• zavrne opravljanje storitve, ki bi bila po njegovem mnenju in vesti strokovno oporečna ali škodljiva za posameznika, družbo ali okolje,
• probleme, ki jih povzročajo medsebojna nasprotja in morebitna navzkrižja interesov, skrbno usklajuje z delodajalci in sodelavci, nikoli pa v nasprotju z interesi stroke.

2. Član SFD kot neodvisni zdravstveni strokovnjak deluje po načelu skrbi za zdravje:
• varuje pacientovo pravico do varnega in učinkovitega zdravljenja,
• nudi celovite in objektivne informacije, brez zavajanja, zato da lahko pacient in/ali drugi zdravstveni delavci sprejmejo ustrezno odločitev,
• njegove odločitve temeljijo na etičnih merilih stroke.

3. Član SFD skrbi za ohranjanje svoje strokovne usposobljenosti z nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem.

4. Član SFD ravna skladno z načeli znanstveno utemeljenih dosežkov stroke in sprejetimi poklicnimi normami in standardi.

5. Član SFD nenehno izboljšuje svoje storitve in izdelke ter sprejema odločitve, ki prispevajo k razvoju farmacevtske stroke oziroma znanosti.

6. Član SFD se povezuje in sodeluje s sodelavci, izvajalci zdravstvenega varstva in drugimi deležniki z namenom, da v okviru razpoložljivih sredstev ter skladno z načeli enakosti in pravičnosti, omogoči najboljšo obliko zdravstvenega varstva uporabniku zdravstvenih storitev. S povezovanjem pa tudi spodbuja razvoj farmacevtske stroke oziroma znanosti ter pripomore k nenehnemu dvigovanju ravni znanja in usposobljenosti v zdravstvu.

ZAUPNOST

7. Član SFD spoštuje in varuje zaupnost podatkov in izsledkov, ki jih je pridobil, ali do katerih lahko dostopa pri opravljanju svojega dela:
• podatke, ki jih pridobi ali do katerih dostopa v postopku nudenja zdravstvenih storitev, sme razkriti le s privoljenjem pacienta, ali če to dovoljujejo oziroma zahtevajo ustrezni predpisi,
• podatke, ki jih pridobi pri raziskovalnem in razvojnem delu, v postopku proizvodnje izdelkov ali pri drugih aktivnostih, povezanih z izdelki in storitvami, sme brez dovoljenja delodajalca oziroma lastnika teh podatkov razkriti le v primeru, da to dovoljujejo oziroma zahtevajo ustrezni predpisi ali da prepreči škodljiv vpliv na zdravje posameznika, na družbo ali okolje.

ODNOS DO DRUŽBE

8. Član SFD je nepristranski in ne diskriminira ljudi na osnovi rase, spola, narodnosti, verske pripadnosti, političnega prepričanja, družbenega ali ekonomskega položaja.

9. Član SFD zagotavlja strokovne storitve na področju svoje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo, s sprejetimi standardi dela in kodeksi.

10. Pri zagotavljanju zdravstvenega varstva član SFD izkazuje enako predanost vsakomur, ki potrebuje njegovo storitev, pri čemer spoštuje kulturne razlike, prepričanja in vrednote posameznika, tudi v primeru, da so le-te v navzkrižju z njegovimi lastnimi prepričanji in vrednotami.

11. Pri zagotavljanju zdravstvenega varstva član SFD spoštuje neodvisnost in voljo pacienta tudi v primeru, ko se le-ta odloči za zdravljenje ali ravnanje, ki je drugačno, kot mu je svetoval član SFD. V tem primeru član SFD ni odgovoren za morebitne posledice, dolžan pa je pacienta nanje opozoriti.

ODNOS DO SFD

12. Član SFD udejanja svoje interese in interese podružnice, sekcije, organa ali delovnega telesa SFD, ki ga zastopa, strpno in odgovorno ter skladno z namenom in cilji SFD ter sprejetimi odločitvami pristojnih organov SFD.

13. Član SFD se izogiba vsakršni dejavnosti (aktivnosti) ali obnašanju, ki bi omajalo ugled SFD in spodkopalo zaupanje javnosti vanj.

VELJAVNOST

14. Kodeks velja za vse člane SFD.

15. Z včlanitvijo v SFD se član zaveže k spoštovanju Kodeksa farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva.


Pri pripravi predloga so sodelovali: Matjaž Tuš, Gašper Marc, Slavko Pečar, Nina Pisk, Aleš Obreza, Andrijana Tivadar, Aleš Krbavčič in Jelka Dolinar
« nazaj
na vrh strani