Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

1990-1999; št. 41-50

VSEBINA

Farmacevtski vestnik 1990
Farmacevtski vestnik 1991
Farmacevtski vestnik 1992
Farmacevtski vestnik 1993
Farmacevtski vestnik 1994
Farmacevtski vestnik 1995
Farmacevtski vestnik 1996
Farmacevtski vestnik 1997
Farmacevtski vestnik 1998
Farmacevtski vestnik 1999Farmacevtski vestnik, 1990, številka 1
Farm Vestn 1990; 41: 1-50

Pismo urednika ob 30-letnici popolnega študija farmacije na Univerzi v Ljubljani in ob 40-letnici Slovenskega društva Slovenije
M. Est, M. V. Budihna
Medsebojno delovanja zdravil
M. Lekić, M. Šober, B. Nikolin
Monitoring the presence of exogenous testosterone in urine by gas chromatography - mass spectometry
C. Klofutar, D. Rudan-Tasič, B. Kotar, R. Marinko
Določitev celotne koncentracije kislin v medu s potenciometrično titracijo
D. Černe, Ž. Joković
Zanesljivost določanja patoloških monoklonskih imunoglobulinov z metodo kinetične turbidimetrije

Farmacevtski vestnik, 1990, številka 2
Farm Vestn 1990; 41: 59-180

Ob 30-letnici visokošolskega študija farmacije v Ljubljani
Stane Srčič
Ob 30-letnici popolnega študija farmacije na Univerzi v Ljubljani
Jelka Šmid Korbar
Katedra za farmacevtsko tehnologijo - Laboratorij za farmacevtsko tehnologijo 1
Franc Kozjek
Katedra za farmacevtsko tehnologijo - Laboratorij za farmacevtsko tehnologijo 2
Aleš Krbavčič
Katedra za farmacevtsko kemijo
Andrej Umek Katedra za farmakognozijo
Niko Jesenovec
Katedra za klinično biokemijo
Franci Tratar
Razvoj študentske organizacije v tridesetih letih študija farmacije v Ljubljani
D. Mušič, Pavle Bohinc
Poklic in študij farmacevta skozi stoletja

D. Karba
Imunski sistem in nova zdravila
M. Sollner, S. Pečar
Imunomodulatorji
J. Osredkar
Nove ugotovitve o globulinu, ki veže spolne hormone (SHBG)
S. Primožič
Določevanje ceftriaksona v bioloških vzorcih z metodo HPLC s tvorbo ionskih parov in ekstrakcijo na trdni fazi
J. Kristl, F. Vrečar, S. Srčič, J. Šmid-Korbar
Vpliv sestave polietilenglikolnih zmesi na fizikalne značilnosti svečk in razpoložljivost paracetamola in vitro
M. Pukl, A. Umek
Spremljanje vsebnosti sekurinina v listih sekurinege (Securinega Suffruticosa Rehd. ) s QTLC v treh vegetacijskih dobah rastiline
D. Vivoda, S. Primožič
Uporaba programa Lotus 123 v farmaciji

Farmacevtski vestnik, 1990, številka 3-4
Farm Vestn 1990; 41: 181 – 373

M. Sollner
N-acetilmuramil-L-alanil-D-izoglutamin-spojina z učinkom na imunski sistem
M. Zupančič, P . Zupet
Protimikrobne učinkovine 4-kinolonske strukture
Z. Schmidt, B. Pekić, L . Karuza-Stojaković
Ispitivanje ekstrakcije eteričnog ulja iz listova kadulje (Salviae folium)
A. Krbavčič
Lekarnarska uredba za Vojvodino Kranjsko iz leta 1710
Š. Predin
Zgodovina najstarejših mariborskih lekarn - nastanek tretje in četrte lekarne
Priloga - Prvo srečanje AMPERE o kontrastnih sredstvih pri slikanju z magnetno resonanco, Lipica, 19 - 21. september 1990

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 1
Farm Vestn 1991; 42: 1 - 64

A. Rotar
Validacija analiznih postopkov
T. Jurman-Gros, M. Gros
Vloga magnezija v metabolizmu
M. Ocvirk
Primerjava farmakodinamskega delovanja kalcijevih antagonistov: felodipina, verapamila in diltiazema »in vitro«
Zanimivosti iz stroke
P. Bohinc
Fitoterapevtiki v zakonodajah Evrope
D. Ražem, B Katušin-Ražem
Mogučnost sterilizacije pomoći ionizirajučih zračenja u farmaciji


Farmacevtski vestnik, 1991, številka 2
Farm Vestn 1991; 42: 67 - 181

S. Primožič, A. Krbavčič
Beseda urednikov - Metabolizem zdravil: izziv sodobni farmaciji
S. Pečar
Metabolizem zdravil in radikali
R. Latini
The role og drug metabolism studies in drug development
U. Urleb
Načrtovanje varnejših zdravil
S. Srčič
Terapevtski sistemi za kontroliran vnos zdravil: pomen metabolizma
M. Čarman-Kržan
Vezava metabolitov zdravil na biološke makromolekule
I. Vreča
Esteraza acetilsalicilne kisline pri jetrnih obolenjih
A. Mrhar
Kemični in kinetični vidiki metabolizma zdravil
S. Primožič
Farmakokinetični modeli jetrnega metabolizma zdravil
I. Križman, S. Štepec
Okvare jeter povzročene z zdravili
S. Štepec, I. Križman
Zdravljenje dekompenzirane jetrne ciroze
Zanimivosti iz stroke
P. Bohinc
Ob 750-letnici konstitucij Friderika II
I. Ham, F. Kristl, D. Ilc
Aspirin – zdravilo stoletja

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 3
Farm Vestn 1991; 42: 193 - 283

V. Gabrijelčič, M. Šentjurc
Liposomi v dermofarmacevtskih in kozmetičnih pripravkih
J . Kristl, J. Šmid-Korbar
Priprava in vrednotenje hidrokloidov hitosana - nosilcev učinkovin
B. Bole-Vunduk
Predklinične raziskave o protivnetnem in analgetičnem delovanju etodolaka
M. Zelenik-Blatnik, V. Abram
Sestava gluteninskega kompleksa pšenice, izoliranega po dveh različnih postopkih
A. Pelc, M. Činč
Vrednotenje sistemov in vrečk za transfuzije in infuzije
N. Jesenovec
Presnova sečnine in določanje njene koncentracije
Zanimivosti iz stroke
J. Špringer
Pomurske lekarne 1976 – 1989

Farmacevtski vestnik, 1991, številka 4
Farm Vestn 1991; 42: 285 - 376

A. Krbavčič
Farmakohistorična nota ob obleganju Dubrovnika 1991
V. Tomšič-Novaković
Depresija in antidepresivi
D. Sket, R. Pavlin
Zmanjšana aktivnost monoaminoksidaze v živčnih celicah reserpiniziranih podgan
J. Čulig
Metaboličke osnove međusobnog djelovanja lijekova
M. Skitek
Enotni sistem kontrole kvalitete rezultatov na področju laboratorijske hematologije v republiki Sloveniji in predlogi za nadaljni razvoj sistema
J. Osredkar
Horionski gonadotropin in določanje v serumu
Š. Predin
Oblikovanje lekarniške službe v kraljevini SHS - Jugoslaviji in sindikalne organizacije lekarniških sodelavcev
A. Krbavčič
Ustanovitev strokovne organizacije slovenskih farmacevtov 1919
Š. Predin
Zgodovina najstarejših mariborskih lekarn

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 1
Farm Vestn 1992; 43: 1 - 128

M. Gašperin, J. Šmid-Korbar, J. Kristl
Oblikovanje in vrednotenje fizikalne stabilnosti krem s silikonskim emulgatorjem
C. Klofutar, M. Kač, A. Pirkmajer-Kobe
Določitev celotne koncentracije reducirajočih sladkorjev v medu s potenciometrično titracijo
M. Ocvirk
Amlodipin in nikardipin, blokatorja kalcijevih kanalov v gladkem mišičju srca ter ožilja in vitro
D. Černe, Ž . Joković, M . Skitek
Serumske koncentracije celokupnega, holesterola HDL in LDL ter trigliceridov pri prebivalcih Ljubljane in okolice
Zanimivosti iz stroke
S. Primožič
Strokovno aprikativna programska oprema za spremljanje interakcij med zdravili: evalvacija programa
V spomin našemu dragemu kolegu in učitelju prof. dr. Pavlu Bohincu
Priloga - 30. obletnica Združenja medicinskih biokemikov Slovenije
Zdravila v klinični biokemiji

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 2
Farm Vestn 1992; 43: 131 - 188

A. Krbavčič
Farmakohistorična nota ob obleganju Sarajeva 1992
D. Černe, Ž . Joković
Lipoprotein(a)
N. Tržan-Herman
Martindale in druge podatkovne baze na kompaktnem disku »CCIS«
J. Osredkar
The qantitive determination of conjugated bile acids in serum
M. Prezelj, B. Možina
Fotometrična določitev kalija v serumu s kromogenim ionoforom
F. Lovren, I. D . Gaon, S. Vladimirov, B. Ribar, P . Engel
Synthesis and properties of 2-methyl-3-carbethoxyl-4-benzyliden-5-pyrrolinones
Š. Predin
Zgodovina mariborskih lekarn v letih 1850-1950

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 3
Farm Vestn 1992; 43: 189 - 240

K. Hartman Pretnar, B. Filipič, G. Pretnar, A. Vukovič
Antimicrobial activity of Benthic algae from the Piran bay
M. Skitek, M. Piskar, D. Černe
Analitični cilji v laboratorijski hematologiji
S. Černe, N. Jesenovec
Kontrola nekaterih sprememb v sestavi krvne plazme zaradi telesnega in duševnega stresa pri tekačih med tekom na smučeh in vožnjo kolesa
Zanimivosti iz stroke
Franc Kozjek, Gerhard Carsten
Razvoj klinične farmacije pri nas in v Evropi

Farmacevtski vestnik, 1992, številka 4
Farm Vestn 1992; 43: 243 - 284

M. Plečnik, L. Ozbič, V. Kmetec
Zdravilne oblike muramil dipeptidov
A. Lavrič, I. Kuhelj, Z. Kopitar, N. Jesenovec
Subkronična toksičnost amlodipinijevega benzensulfonata (AMLS)
J. Osredkar
Comparison of the radioimmunologic and the monoclonal immunoradiometric method used for the measurement of sex hormone-binding globulin (SHBG) levels
Š. Predin
Zgodovina dolenjskih lekarn - Zgodovina ribniške lekarne

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 1
Farm Vestn 1993; 44: 1 - 52

G. Marc, S. Pečar
Bioizosterija in načrtovanje peptidomimetikov
M. Stubla r -Dragoš
Bayesove metode za farmakokinetično podprto individualno doziranje zdravil
I. Malešič
Suha kemija v laboratorijski diagnostiki

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 2
Farm Vestn 1993; 44: 53 - 100

J. Kočevar
Vloga kristalizacije pri oblikovanju zdravilnih pripravkov
M. Ocvirk
Farmakodinamično delovanje optičnih izomer nikardipina in vitro
J. Osredkar
Determination of salivary testosterone: Diagnostic value in hirsute women

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 3
Farm Vestn 1993; 44: 101 -168

V. Leskovšek, S. Pečar
Ključni encimi deoksiribonukleinske kisline kot mesto delovanja učinkovin
B. Božič
Specifičnost avtoprotiteles in njihova povednost
J. Osredkar
Determination of plasma catecholamines by radioenzymatic method
Zanimivosti iz stroke
M. Papež, R. Salmič Jeras
V Evropi bodo poslej lističi z navodili bolnikom
M. Činč
Farmacija na prelomu tisočletja

Farmacevtski vestnik, 1993, številka 4
Farm Vestn 1993; 44: 169 - 244

J. Kristl, J. Kočevar, J. Šmid-Korbar, S. Mlekuž, M. Gašperin
Ocenitev visokoelastičnih lastnosti hidrogelov želatine z oscilacijsko metodo
R. Pavlin, D. Sket
Učinek cigaretnega dima na aktivnost monoaminoksidaze v možganih
H. Rupprecht
Osnovni fizikalno-kemijski principi sublimacijskega sušenja - liofilizacija
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič, S. Kastelic
Nomenklatura zdravil

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 1
Farm Vestn 1994; 45: 1-68

V. Leskovšek, U. Urleb
Encimske metode za sintezo zdravilnih učinkovin
B. Bole-Vunduk, M. Ocvirk
Farmakološko testiranje bronhodilatacijske in kardiovaskularne aktivnosti prokaterola
Uredništvo – objava popravka
Determination of plasma cateholamines by radioenzymatic method
Zanimivosti iz stroke
M. Kop
Kako pomagati inkontinentni osebi
Poslednji pozdrav prof. dr. Niku Jesenovcu
V spomin mag. Borisu Andrijaniču

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 2
Farm Vestn 1994; 45: 69 - 144

A. Čufar, J. Kristl
Varovalni pripravki za sončenje, I. del
M. Kmet, M. Šoper-Urleb, A. Mrhar
Nov pristop k registraciji zdravil
V. Kotnik
Primarna imunska odpoved
A. Ihan
Imunski mehanizmi, ki omogočajo obrambo pred tumorji
A. Ihan
Imunomodulacija pri zdravljenju raka
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Farmacevtsko izrazoslovje

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 3
Farm Vestn 1994; 45:145 - 292

A. Čufar, J. Kristl
Varovalni pripravki za sončenje, II. del
M. Gašperlin, J. Šmid-Korbar
Fizikalna stabilnost emulzijskih sistemov
D. Zupančič-Božič, A. Mrhar
Uporaba nekaterih elementov integrirane računalniško podprte proizvodnje v farmacevtski industriji

Priloga
Laboratorijska diagnostika sladkorne bolezni

Farmacevtski vestnik, 1994, številka 4
Farm Vestn 1994; 45: 295 - 379

S. Srčič
Prof. dr. Korbar-Šmid-60let
C. Abletshauser, H. Rupprecht
Self supporting polymer films crosslinked »in situ« by simultaneous spraying of component solutions-I. Charaterization and drug diffusion
A. Kramarič, S. Srčič, B. Kofler
Vpliv Carbopola na termoreološke lastnosti gelov Poloxamera 407
M. Gašperlin, J. Kočevar-Nared, J. Kristl
Proučevanje reološkega obnašanja poltrdnih sistemov s silikonskim emulgatorjem
F. Vrečer, A. Kramar
Proučevanje raztapljanje pentoksifilina iz tablet z nadzorovanim sproščanjem na osnovi alginatnega matriksa
J. Kerč, S. Srčič, O. Planinšek, B. Kofler
Contact angles and surface free energy parametres of some 1,4-dihydropyridine calcium antagonists powders
L. Šuturkova, F. Kozjek, K. Dorevski
Kinetics of fluoroquinolones permeation in to saliva
J. Grošelj, S. Srčič, V. Humar, P. Platner
Vpliv pogojev tabletiranja na fizikalno-tehnološko kakovost tablet s cimetidinom
M. Kirschfink
Pharmacological manipulation of the complement system

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 1
Farm Vestn 1995; 46: 1- 70

Uredniška stran
Tanja Stopar
Radioaktivni pripravki in validacija njihove priprave
Katarina Verhnjak, Uroš Urleb
Uporaba ciklodekstrinov v sintezi optično aktivne snovi
Cveto Klofutar in Romana Marinko
Elektrolizna prevodnost vodnih raztopin medu
Štefan Predin
Ustanovitev lekarn v Murski Soboti in Ljutomeru
Zanimivosti iz stroke
A. Krbavčič
Simboli v lekarništvu
Jelka Šmid Korbar, Franc Vrečer
Poročilo o delu komisije za farmacevtsko tehnološko terminologijo
Janez Špringer
Gornjeradgonsko okno, sestavljeno iz štirih šip spominov in hrepenenja
Robert Zorec
Ob rob zakonodaji in delu z laboratorijskimi živalmi

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 2
Farm Vestn 1995; 46: 73 - 141

Alojz Ihan
Mehanizmi preobčutljivostnih reakcij
Alenka Rutar, Slavko Pečar
Biosinteza angiotenzina II in njegovi receptorji kot mesto delovanja sodobnih hipotenzivnih učinkovin
Mateja Malešič, Aleš Krbavčič
Imunomodulatorno delovanje protibakterijskih učinkovin
Martina Cvelbar
Kakovostni in varnostni vidik uporabe biotehnoloških zdravilnih učinkovin
Katarina Gregorc, Julijana Kristl, Violeta Gabrijelčič, Marjeta Šentjurc, Jelka Šmid-Korbar
Physical stability of liposomes studied by EPR method
Zanimivosti iz stroke
Doktorati in magisteriji – dr. Metka Plečnik, dr. Branko Huč, dr. Gašper Marc, mag. Janez Grošelj

Farmacevtski vestnik, 1995, Posebna številka
Farm Vestn 1995; 46: 145 - 288

1nd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1995, številka 3-4
Farm Vestn 1995; 46: 289 - 403

A. Rutar, D. Kikelj
Kombinatorične kemijske knjižice
S. Mlekuž
Teoretične osnove in aplikativnost fluorestenčne spektroskopije v farmaciji
P. Senčar-Božič, S. Srčič, Ž. Knez
Uporabnost superkritičnih fluidov v farmacevtski tehnologiji
Zanimivosti iz stroke
Dokotorati - dr. Janez Kerč
A. Krbavčič
Homeopatija
Lidija Blažič
Homeopatska zdravila
Janez Špringer
Homo pharmaceuticalis – božanski človek v štirinajstih besedah

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 1
Farm Vestn 1996; 47: 1-106

K. Beravs; M. Sollner, S. Pečar
Problematika priprave spinsko označenih aminokislin
T. Kuzman, D. Kikelj
Stereoizomerija karbapenemov in njen vpliv na biološko učinkovitost
J. Kristl, J. Kočevar Nered, J. Šmid Korbar
Vpliv bioanorganskih in organskih spojin na visokoelastične lastnosti mucina
O. Planinšek, S. Srčič, J. Kerč
Določanje površinske energije trdnih snovi
S. Srčič, O. Planinšek, M. Sollner, S. Pečar
Termične lastnosti N-(7-oksoacil)-L-alanil-D-izoglutaminov
S. Kozin Simič, F. Kozjek
Stabilnost kozmetičnih emulzij
S. Vučko
Anatomsko-terapevtično-kemijska (ATC) klasifikacija zdravila
D. Šegedin; A. Jermol, M. Krsmanovič, D. Žitnik
Farmacevtska skrb

Farmacevtski vestnik, 1996, Posebna številka
Farm Vestn 1996; 47: 107-190

Stanislav Primožič
Beseda organizacijskega odbora
Tajda Gala
Farmacevtska oskrba in preskrba
Dieter Steinbach
Pharmaceutical Care: International aspects and policies of FIP
Kees de Jonchere
The role of pharmacists in the WHO / EURO pharmaceticals programme
Borut Štrukelj
Metodologija in tehnike rekombinantne DNK
Radovan Komel
Tehnologija rekombinantne DNK v medicinskih raziskavah in uporabi
Anton Štalc
Pregled v zdravljenje uvedenih rekombinantnih zdravil
Miško Šabovič
Vloga rekombinantnih zdravil v zdravljenju kardiovaskularnih bolezni
Rado Kveder, Andre F. Bren, Janez Varl
Izkušne pri kliničnem testiranju in uporabi humanega rekombinantnega eritropoetina
Martina Cvelbar
Nadzor kakovosti in varnost biotehnoloških farmacevtskih izdelkov
D. Šegedin; A. Jermol, M. Krsmanovič, D. Žitnik
Farmacevtska skrb
Damijana Zupančič Božič
Optimization of dissolution using artificial neural network


Farmacevtski vestnik, 1996, številka 2
Farm Vestn 1996; 47: 191-271

V. Földešiova, J. Kolar, V. Špringer
Analysis of the prescription of antibiotics at the hospital department of surgery
H. Lenasi; A. Plemenitaš, T. Hudnik Plevnik
Progesterone binding sites in the plasma membrane of filamentous fungi Rhisopus nigricans
T. kastelic Suhadolc, H. Lenasi
Androgen binding proteins in the cytosaland in the plasmamembrane
M. Brumen, R. Heinrich
Theoretical investigation of lipid translocation fluxes in the membrane bilyer
D. Meh, M. Denišlič, M. Popovič, D. Ravnik
Morphological confirmation of clinically and psychophysiologically established small nerve fibre dysfunction
M. V. Budihna, H. Grebenc
Racemic nicardipine and its (-) enantiomer dose-dependity inhibit intestinal absorption of digoxin in guinea - pig in vivo
M. Virant Doberlet, G. Horseman, R. Hartmann, W. Loher, F. Huber
A new approach for measuring juvenile hormone production
A. Koren
Vpliv Co2 - izzvane acidoze na kontrakcijske značilnosti izoliranega soleusa laboratorijske podgane
N. Gladovič, R. Ritlop Božič
Bršljanov list (hederae helicis folium)
K. Vrhovnik, A. Krbavčič
Izolirani analizni postopki za vrednotenje lipidov

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 3
Farm Vestn 1996; 47: 273-376

Alojz Ihan
Analiza imunskih celic s pretočnim citometrom
Ana Pleminitaš
Semi-intaktne celice, eksperimentalni model za študij metaboličnih procesov
Ruth Rupreht, Ana Plemenitaš
Uporaba protiteles v sistemu semi-intaktnih celic
Tomaž Makovec, Katja Breskvar, Tamara Plevnik Hudnik
Rekonstitucija aktivne steroidne hidroksilaze z encimskimi komponentami glive Rhisopus Nigricans in goveje nadledvične žleze
F. Srakar, A. Iglič, A. Maček Lebar, V. Antolič
Relativna moč kolčnih abdukterjev po valgizacijski osteotomiji pri zdravljenju prirojene coxe vare
V. Ušaj, V. Strojnik, O. Jarh, F. Demšar
Učinek pet tedenske vadbe na mišični pH pri naporu je različen, če uporabimo izometrična ali dinamična krčenja
Maček Lebar, F.B. Damjanić, V. Antolič, A. Iglič, F. Sraka, D. Brajnik
Nepravilnosti v cementnem plašči: analiza z metodo končnih elementov
B. Bole Vunduk
Predklinične raziskave o protivnetnem in anlagetičnem delovanju anbumetona
M. Lipnik Štagelj, I. Ferjan, F. Erjavec
Ugotavljanje učinkovitosti nesteroidnih protivnetnih spojin, vpliv na sproščanje histamina iz mastocitov
I. Grabnar, A. Belič, A. Mrhar, R. Karba
Vloga modeliranja in simulacije pri načrtovanju zdravil
Mateja Vrečer
Uvod v farmakoekonomiko
J.M. Spieser
Regulatory requirements and standarisation of biotechnological medicinal products
Zanimivosti iz stroke
Janez Špringer
Rex Pharmaceuticalis - kralj našega šreživetja ali deset odličnih lekarniških povedi

Farmacevtski vestnik, 1996, številka 4
Farm Vestn 1996; 47: 377 -503

Irena Mlinarič Raščan
Vloga protein tirozin fosfataze PTP1C v razvoju in delovanju limfocitov T
Stanko Gobec, Uroš Urleb
Aminofosfonske kisline in fosfapeptidi
P. Ahlin, J. Kristl, D. Grošelj
Izdelki za ohranjanje zdravja zob in ustne votline
Breda bole Vunduk
Vpliv felodipina, primerjan z verapamilom in diltiazemom na arterijski krvni tlak in frekvenco srčnega utripa pri anesteziranih podganah in podganah z uničenim osrednjim živčnim sistemom
M. Lipnik Štangelj
Nesteroidne protivnetne spojine: mehanizem delovanja in farmakološki učinki
N. Zupančič Breuwer, B. Boh
Metode utrjevanja želatinskih mikrokapsul
K. Lenart
Zasvojenost z nikotinom in nikotinsko nadomestno zdravljenje
Zanimivosti iz stroke
Mihaela Tršinar, Silva Zamljen
Opustite kajenje


Farmacevtski vestnik, 1997, Posebna številka
Farm Vestn 1997; 48: 1 - 93

S. Primožič
Beseda urednika
U. Urleb
Vnetni mediatorji in protivnetne učinkovine
M. Kos-Golja
Sodobno protivnetno zdravljenje revmatičnih bolezni
J. Šorli
Protivnetna farmakoterapija respiratornih bolezni
M. Godec
Samozdravljenje bolečine
G. Hladnik
Deljena odgovornost pri samozdravljenju: odmevi z mednarodnega simpozija v Bruslju
N. Irgolič
Regulativni vidiki zdravil brez recepta
T. Kogovšek – Vidmar, A. Jermol, B. Debeljak
Aktualna lekarniška problematika zdravil brez recepta
M. Papež, K. Kikelj
Preklopljena protivnetna zdravila imajo pomemben delež med zdravili brez recepta
M. Božič, B. Kebe, A. Košak, A. Rotar
Položaj slovenske farmacevtske industrije v luči približevanja Evropski Uniji
M. G. Lee
Hospital pharmacy in Europe:degrees of internalization
Ingvar Sjöholm
Scientific and Regulatory Perspectives of Novel rDNA-dervied β-Interferons

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 1 - 2
Farm Vestn 1997; 48: 95 - 198

Belič, S. Primožič, R. Karba, I. Grabnar, A. Mrhar
Metode za obravnavanje kaotičnih sistemov v bio-medicinskih znanostih
M. Stegnar, K. Ogrinc, P. Mihalek, P. Peternel
Laboratorijski nadzor zdravljenja s kumarini: kako zanesljivo je mednarodno usmerjeno razmerje(INR)?
A. Malgaj, A. Krbavčič
Etilendiamintetraocetna kislina (EDTA) – analitična monografija
J. Kristl, D. Kokol, J. Šmid-Korbar
Trdni lipidni nanodelci: izdelava, vrednotenje in možnosti za dostavo učinkovin
S. Primožič, M. Lešnjak
Dobra evaluacijska praksa (GRP): odgovornost sodobnih regulatornih organov
D. Frankič
Socialna farmacija – pot k nadgradnji farmacevtskega poklica v lekarni
Zanimivosti iz stroke
Janez Špringer
Genes Pharmaceuticalis
V spomin doc. dr. Miroslavu Činču

Farmacevtski vestnik, 1997, Posebna številka
Farm Vestn 1997; 48: 199 - 443
2nd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 3
Farm Vestn 1997; 48: 445 – 541

M. Sonc
Protiumorne učinkovine in sekundarni tumorji kot posledica kemoterapije
N. Rebolj, F. Kozjek, J. Kristl
Fizikalno kemične osnove nestabilnosti emulzij
J. Nered – Kočevar, M. Gašperlin
Teoretične osnove reologije pri oblikovanju in vrednotenju tekočih in poltrdnih farmacevtskih oblik
Zanimivosti iz stroke
T. Rehar, M. papež
Samozdravljenje v Sloveniji na primeu analgetikov
S. Pavlin, N. Karakaš
Poznavanje delovanja stranskih učinkov ekstazija med srednješolci

Farmacevtski vestnik, 1997, številka 4
Farm Vestn 1997; 48: 543 -634

M. Breznik, S. Pečar
Trombinski inhibitoriji
D. Zadravec, J. Kerč, J. Kristl
Metode za izboljšanje biološke uporabnosti peptidnih učinkovin v peroralnih farmacevtskih oblikah
V. Abram, M. Simič
Fenolne učinkovine kot antioksidanti

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 1
Farm Vestn 1998; 49: 1 - 56

J. Šmid-Korbar, J. Kristl
Kritičen pogled na naravne kozmetične izdelke
M. Bogatja, A. Mrhar
Bioadhezija
M. Gašperlin, J. Kočevar-Nared, K. Kristl, J. Šmid – Korbar
Pomen vrednotenja viskoelastičnosti pri načrtovanju farmacevtskih oblik na osnovi disperzij
S. Mohar, D. Frankič
Ali se regija Murska Sobota razlikuje v predpisovanju zdravil glede na predpisovanje v Sloveniji?
F. Strle
Lymska borelioza

Farmacevtski vestnik, 1998, Poseba številka
Farm Vestn 1998; 49: 57 - 139

Beseda urednika
S. Primožič
Trialog bolnik-zdravnik-farmacevt: spodbude in težave
P. Poredoš
Sodelovanje med zdravnikom in farmacevtom – eden od pogojev racionalne uporabe zdravil G. L. Zelger
Clinical pharmacy: Contribution to a rational and cost-effective therapy
G. Marc
Novejše učinkkovine in njihova uporaba pri zdravljenju okužbe s HIV
J. Tomažič
Sodobni koncept protiretrovirusnega zdravljenja
A. Czarnecki
Pharmacoepidemiology – a tool to contemporary pharmacotherapy
L. Lukič
Varna transfuzija krvnih pripravkov
M. Urbanc-Mokotar
Vloga farmacevta pri preprečevanju in obvladovanju AIDS-a
A. Dulion
Role of Pharmacists in the fight against aids: Vancouver declaration – French approaches to the declaration
V. S. Rus
Sociopsihološki vidiki aidsa
Role of Pharmacists in the fight against aids:FIP declaration
Joint Statement – Approaches to Enhancing the Quality of Drug Therapy

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 2
Farm Vestn 1998; 49: 143 - 217

D. Sket
Alzheimerjeva bolezen: molekularne hipoteze in poskusi farmakoterapije
F. Kozjek, B. Manček
Populacijska farmakokinetika
M. Krumperščak, F. Kozjek
Neprostorski farmakokinetični modeli – fiziološki farmakoinetični modeli
D. Planinšek, A. Krbavčič
Lecitin – analitična monografija

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 3
Farm Vestn 1998; 49: 219 - 310

C. Oblak, J. Košir
Moška eriktilna disfunkcija
R. Pišek, S. Srčič
Uporaba rotor tehnologije pri direktni izdelavi pelet iz praškastih delcev
F. Večer, A. Kramar
Študij vpliva hidrofilnih celuloznih etrov na sproščanje pentoksifilina
M. Lušin, A. Krbavčič
Tehnika nadprostora – plinska kromatografija
H. Lenasi
Vezava steroidov na spontano nastali polimer diklorofenlindofenola
Zanimivosti iz stroke
Karlina Turk
Etični standardi za farmacevte v Sloveniji
Borut Božič
Kodeks deontologije v laboratorijski medicini

Farmacevtski vestnik, 1998, Posebna številka
Farm Vestn 1998; 49: 323 - 431

Beseda gosta urednika
M. Kramberger
Strokovni sestanki slovenskih in hrvaških medicinskih biokemikov med 1979 in 1995
I. Malešič
Laboratorijska diagnostika bolezni v otroški dobi
D. Mičetić-Turk
Diagnostika gastrointestinalnih bolezni v otroški dobi
B. Tepeš
Diagnostika okužbe z bakterijo Helicobacter pylori
J. Osredkar
Diagnostične metode za odkrivanje infekcije Helicobacter pylori
V. Jagić
Enzimske promjene u želučanom soku i krvi – moguće diagnostično značenje u različtim nozološkim entitetama
E. Topić
Novi funkcionalni, prognostički i dijagnostički testovi bolesti jetre
I. Kocijan
Molekularna dijagnostika i terapija bolesti jetre
M. Sedmak, M. Zupančič, G. Logar-Car
Funkcijski jetrni testi i prognostična ocena nujnosti za transplantacijo jeter pri otroku
Š. Dvornik, B. radošević-Stašić, Č. Milin, M. Čuk, Z. Trobnjača, J. ravlić-Gulan, D. Rukavina
Metabolički aspekti imunološke reakcije
A. Krstulovič, Ž. Krznarić, M. Rudolf, R. Ostojić, B. Vucelić, B. Malenica
Prevalence of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune hepatitis

Farmacevtski vestnik, 1998, številka 4
Farm Vestn 1998; 49: 435 - 514

A. Mlinarič, S. Kreft, A. Krbavčič, A. Umek
Efedrin v prehranskih dopolnilih
M. Bogataj, A. Mrhar
Bioadhezivne farmacevtske oblike
J. Marc
Receptor vitamina D: zgradba, delovanje in genetika
S. Kreft, S. Pečar
Vloga radikalov pri obolenjih
M. Gašperlin
Umetne nevronske mreže: izziv pri načrtovanju, oblikovanju in vrednotenju farmacevtskih oblik
I. Lukanič, T. Šolmajer
DNA – giraze – tarče antibakterijskih zdravilnih učinkovin
Zanimivosti iz stroke
Magisteriji: mag. Saša Baumgartner, mag. Breda Velkovrh, mag. Simona Kozin Simič

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 1
Farm Vestn 1999; 50: 1 - 93

A. Kocijančič
Osteoporoza – diagnostika in zdravljenje
B. Korošec, J. Drinovec, A. Mrhar, U. Urleb
Pljučnica domačega okolja – od bolnika do družbe
A. Škof, M. Kofler, A. Krbavčič
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih snovi
M. Rudolf, A. Krbavčič
Kritičen pogled na ovrednotenje meddicinskih pripomočkov kot končnih izdelkov na primeru sterilnih podkožnih igel za enkratno uporabo
I. Zver, S. Bohanec, F. Kozjek
Uporaba ANOVE v stabilnosti zdravil
B. Brus – Kovač, A. Krbavčič
Alginatna vlakna in alginatne obloge kot sanitetni in obvezilni material
A. Zega, A. Obreza, U. Urleb
Inhibitorji faktorja Xa 53
Zanimivosti iz stroke
Terminološki slovarček ovojnine, opreme in postopkov
Kodeks deontologije v laboratorijski medicini

Farmacevtski vestnik, 1999, Posebna številka 1
Farm Vestn 1999; 50: 1 – 95 - 161

S. Primožič
Beseda gostujočega urednika
Peter Kielgast
A Vision for Pharmacy
Darja Frankič
Farmacevtska intervencija
Igor Švab
Sodelovanje zdravnika splošne medicine in farmacevta pri zdravljenju bolezni srca in ožilja
Danijel Kikelj
Novi inhibitorji HMG - CoA reduktaze
Danijel Kikelj
Novi inhibitorji angiotenzinske konvertaze in antagonisti angiotenzina II
Franc Vrečer
Farmacevtske oblike kardiovaskularnih zdravil s prirejenim sproščanjem
Ida Gustafsen
The Joint CINDI/EuroPharm Forum project on Pharmacy-based hypertension management
Meta Milovanovič
Načrtovanje in izvedba programa farmacevtske skrbi za bolnike s hipertenzijo v Sloveniji
Jožica Maučec – Zakotnik
Oris CINDI programov v Slovenij in vloga farmacevtov pri njihovi izvedbi
Maja Jakševac Mikša
Regionalni značaj programa EuroPharm Foruma u državama srednje i istočne Evrope
Meta Bogovič, Nataša Kobal
Klinična farmacija, farmakoepidemiologija in farmakoekonomika novih kardiovaskularnih zdravil
Povzetki
Mihaela Tršinar
Tudi navodilo o pravilnem jemanju zdravil je farmacevtska intervencija
Saša Rački
Vloga farmacevta v lekarni pri obravnavanju bolnikov s povišanim krvnim tlakom
Andrej Urh
Pristopi k zdravljenju ledvičnih kamnov

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 2
Farm Vestn 1999; 50: 163 - 248

J. Podboj
Razpoznavanje in zdravljenje alergijskih in nealergijskih rinitisov
A. Kavčič Marinko, A. Krbavčič
Standard kakovosti ISO 9001
A. Trojak, B. Štrukelj
Uporaba in lastnosti rekombinatnega insulina
S. Gobec, U. Urleb
Inhibitorji biosinteze peptidoglikana
S. Kreft, B. Štrukelj
Zdravilnost gob
Zanimivosti iz stroke
Pripravništvo po novem: za poklic farmacevt in farmacevtski tehnik
Laboratorijska medicina v okviru prenovljenega programa pripravništva
Kodeks etike: nuja, potreba, moda, prestiž ali kaj drugega?

Farmacevtski vestnik, 1999, Posebna številka
Farm Vestn 1999; 50: 249- 390

3rd Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Proceedings from the Symposium

Farmacevtski vestnik, 1999, številka 3
Farm Vestn 1999; 50: 391 – 439

B. Božič, B. Rozman
Zdravljenje revmatoidnega artritisa s kortikosteroidi
S. Kreft, A. Mlinarič, A. Umek, B. Štrukelj
Iskanje inhibitorjev pankreasne lipaze v gobah
K. Beravs, R. Frangež
Spremljanje učinkov kainata z elektroencefalografijo in magnetno resonančno tehniko slikanja radiofrekvenčnih električnih tokov
I. Malešič, M. Meško
Vrednosti askorbinske kisline v krvnem serumu zdravih ljudi in bolnikov
K. Gombač, M. Šentjurc, P. Ahlin, S. Pečar, J. Kristl
Oblikovanje trdnih nanodelcev in proučevanje interakcij z modelno membrano
Zanimivosti iz stroke
Doktorat – dr. Nataša Rebolj

Farmacevtski vestnik, 1999, 4. številka
Farm Vestn 1999; 50: 441 - 510

A. Trojak, J. Kristl
Antioksidant: aktivne sestavine kozmetičnih izdelkov
I. Avberšek, I. Malešič
Kostna alkalna fosfataza v dobi aktivne rasti kostnega tkiva
M. Rudolf, A. Krbavčič, D. Frankič
Izdaja in poznavanje in vitro diagnostičnih sredstev za nosečnost v RS
B. Brus Kovač, A. Krbavčič
Obvezilnih in sanitetni material ter problematika z vidika kakovosti
J. Cilenšek, F. Kozjek
Porazdelitev učinkovin v bolnikovem telesu
T. Stopar, F. Kozjek, S. Hojker
Vloga farmacevta v sodobni farmakoterapiji
Zanimivosti iz stroke
Mini simpozij posvečen prof. dr. Jelki Šmid Korbar