47. SKUPŠČINA SFD

47. skupščina SFD bo 14. maja 2022 v Portorožu.

Podružnice in sekcije so na občnih zborih določile delegate, ki bodo zastopali člane na skupščini.

Delegati pregledajo delegatsko gradivo, ki ga prejmejo od predsednikov in predsednic podružnic in sekcij.

DNEVNI RED:

1.Potrditev dnevnega reda skupščine

2.Izvolitev organov skupščine

3.Pregled delovanja društva v preteklem obdobju

3.1. Poročilo o realizaciji delovnega načrta SFD v letu 2021

3.2. Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2021

3.3. Poročilo nadzornega odbora društva za leto 2021

4.Delovni in finančni načrt za leto 2022

5.Poročilo verifikacijske komisije

6.Razprava in sprejem poročil o delu in poslovanju društva v letu 2021, finančnega in delovnega plana za leto 2022 ter višina članarine za leto 2023

7.Sprejem temeljnega akta društva – Pravila SFD

8.Razno

 

JAVNA RAZPRAVA O TEMELJNEM AKTU

Potem, ko smo lani na skupščini sprejeli spremembe temeljnega akta, smo v skladu z Zakonom o društvih posredovali besedilo temeljnega akta na UE LJ. Prejeli smo zahtevo po dopolnitvi vloge, ki predvideva, da sprejmemo na skupščini novo besedilo in ne le t. i. spremembo. Prejeli smo tudi nekaj predlogov popravkov, ki smo jih vključili v lani sprejeto besedilo. Gre za manjše spremembe.

Vljudno vas prosimo za pregled besedila in podajo komentarja do 11. 5. 2022.

V datoteki spodaj je besedilo z vidnimi spremembami. Izvršni odbor SFD je sprejel besedilo temeljnega akta Pravil SFD na svoi seji 19. 4. 2022.

Nazaj