Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj

Na podlagi 33. in 34. člena Pravil Slovenskega farmacevtskega društva, je 40. skupščina Društva, ki je potekala v soboto, 16. maja 2015, v Portorožu potrdila pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj.

Splošne določbe

1. člen
Društvena priznanja so: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje, Priznanje častnega člana društva in Pohvala.

2. člen
Minařikovo odličje se podeli članu SFD za izjemne zasluge pri delovanju društva, za posebne uspehe pri razvoju farmacije na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno organizacijskem področju.

Minařikovo priznanje se podeli članu SFD za zasluge pri delovanju društva, podružnice ali sekcije, za uspehe pri razvoju farmacije na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno organizacijskem področju.

Priznanje častnega člana se podeli za izredne zasluge pri razvoju farmacevtske dejavnosti, njej sorodne stroke ali za posebne zasluge za društvo

Pohvala se podeli članu SFD za zasluge pri delovanju Društva, podružnice ali sekcije na strokovnem, znanstvenem, ali socialnem področju.

3. člen
Minařikovo odličje se podeli članu SFD:

1. za uspešno, praviloma 20-letno obdobje delovanja v SFD, za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju slovenske farmacije v širši družbeni skupnosti.
2. članu, ki je na področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela pomembno prispeval k razvoju farmacevtske znanosti, se uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z objavami v domačih in tujih časopisih in publikacijah, oziroma na domačih in tujih kongresih ali deloval na prenašanju izsledkov znanstveno-raziskovalnega dela v prakso.
3. članu, ki je na strokovno organizacijskem področju uveljavil dosežke v stroki in s tem pomembno prispeval h gospodarskemu in družbenemu razvoju (patenti, inovacije, razširitev dejavnosti, organizacija novih dejavnosti itd), organiziral in vodil mentorsko delo (vodenje pripravnikov, vodenje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ipd).

Minařikovo priznanje se lahko podeli članom SFD:

1. za uspešno praviloma 10-letno organizacijsko in/ali strokovno delovanje v podružnicah, sekcijah ali organih društva
2. za uspešno predstavitev dosežkov znanstveno raziskovalnega dela strokovni javnosti in širši družbeni skupnosti (predavanja, publiciranje) in prenos rezultatov v prakso
3. za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo pri širjenju farmacevtske dejavnosti in uveljavitvi novih oblik delovanja, ki so prispevale k razvoju farmacije
Za utemeljitev uspešnosti kandidata mora predlagatelj navesti pozitivne spremembe v delovnem okolju, ki so posledica kandidatovih aktivnosti. Iz predloga mora biti razvidno kako je kandidat v smislu kvalitete in kvantitete presegel svoje obveznosti, ki izhajajo iz opisa del in nalog delovnega mesta, ki ga zaseda.

Pohvala se lahko podeli članom SFD:

1. za uspešno delo pri izvedbi delovnega plana društva, podružnice / sekcije,
2. za odmeven dosežek na področju znanosti ali stroke,
3. za uveljavljanje farmacevtske stroke v širši javnosti.

4. člen
Na vsaki skupščini se podeli največ eno Minařikovo odličje in največ 5 Minařikovih priznanj.
Članu, ki je že prejel Minařikovo priznanje, lahko Izvršni odbor podeli Minařikovo odličje šele po preteku petih let.
Pohvale podelijo izvršni odbori podružnice in sekcije na občnih zborih, imena pohvaljenih pa javno objavijo na redni skupščini SFD

5. člen
Predloge za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja, Priznanja častnega člana društva lahko podajo podružnice in sekcije Odboru za društvena priznanja, potem ko jih potrdi občni zbor podružnice oz. sekcije. Predlogi morajo vsebovati vse zahtevane priloge iz 7. člena Pravilnika o podeljevanju društvenih priznanj.
Predloge za podelitev pohval podajo člani izvršnemu odboru svoje podružnice / sekcije, ki odloči o podelitvi.

6. člen
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj sestavlja 7 članov, ki jih imenuje skupščina društva za mandat dveh let, z možnostjo še treh ponovnih izvolitev. Odbor sprejme Poslovnik o svojem delu. Organizacijsko in administrativno-tehnično delo za Odbor opravi tajništvo Slovenskega farmacevtskega društva.

Razpis

7. člen
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj objavi razpis za podelitev društvenih priznanj v Farmacevtskem vestniku v štirih mesecih po skupščini. V razpisu določi rok za prijavo kandidatov in navede dokumentacijo, ki jo morajo predlagatelji predložiti Odboru za podeljevanje društvenih priznanj oz. izvršnemu odboru podružnice / sekcije za pohvale:

  • izpolnjeni obrazec za podelitev odličja, priznanja,priznanja častnega člana in pohvale,
  • utemeljitev,
  • pri predlogu za Minařikovo odličje tudi bibliografijo,
  • sklep organa, ki je predlog potrdil.

Rok za prijavo kandidatov mora poteči vsaj 4 mesece pred skupščino.
Obrazci za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja, Priznanja častnega člana in Pohvale so del tega Pravilnika in po rubrikah navajajo osebne podatke, sodelovanje kandidata v organih društva in drugih sorodnih organizacijah, dosedanja priznanja in kratko utemeljitev.
Soglasje kandidata mora pridobiti predlagatelj sam.

8. člen
Odbor se mora sestati najkasneje v 14 dneh po izteku roka za prijavo kandidatov za društvena priznanja.
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj predlaga Izvršnemu odboru v potrditev svoje predloge izbranih kandidatov za Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje in Priznanje častnega člana z utemeljitvami.

Odločanje o podelitvi društvenih priznan

9. člen
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj obravnava vse predloge za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja, Priznanja častnega člana društva, ki so prispeli do roka in dokumentacija ustreza razpisnim pogojem. Odbor veljavno odloča, če je na zasedanju navzočnih najmanj polovica članov. Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov prisotnih.
Sklep Odbora za podeljevanje društvenih priznanj potrdi Izvršni odbor.

Predlagatelj se na sklep izvršnega odbora lahko pritoži v roku dveh tednov. V tem primeru skliče predsednik društva izredno sejo Izvršnega odbora, ki ponovno prouči celotno dokumentacijo o kandidatu, ki je bil zavrnjen. Izvršni odbor odloča dokončno s tajnim glasovanjem.

Predlagatelj lahko predlog za odličje, ki je bil utemeljen, pa zaradi omejenega števila društvenih priznanj ni bil sprejet, ponovi ob naslednjem razpisu.

IO podružnice / sekcije odloča o podelitvi pohval.

10. člen
Društvena priznanja podelita na svečani način predsednik društva in predsednik Odbora za podeljevanje društvenih priznanj na skupščini SFD.
Imena prejemnikov pohval prebere predsednik SFD.
Imena nagrajencev in utemeljitev za podelitev Minařikovega odličja se objavijo v Farmacevtskem vestniku.

Pohvale podeli predsednik podružnice / sekcije na rednem letnem občnem zboru.

11. člen
Minařikovo odličje sestavljajo:

  • umetniška skulptura (plastika), ki simbolno ponazarja farmacijo
  • listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Minarikovega odličja z besedilom, ki označuje izrek Odličja
  • priponka, ki se nosi na javnih srečanjih.

Minařikovo priznanje sestavlja:

  • listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Minarikovega priznanja ter besedilom, ki označuje izrek priznanja.

Priznanje častnega člana sestavlja:

  • listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Priznanja častnega člana z besedilom, ki označuje izrek priznanja.

Pohvalo sestavlja listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Pohvale z besedilom, ki označuje izrek pohvale.

12. člen
Tajništvo SFD vodi register imetnikov društvenih priznanj z vsemi potrebnimi podatki in dokumentacijo.

13. člen
Za uresničevanje tega Pravilnika se zagotovi sredstva v finančnem načrtu SFD.

14. člen
Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Slovenskega farmacevtskega društva.

Predsednik SFD:
Matjaž Tuš