večji manjši print

Kodeks farmacevtske etike

25. skupščina Slovenskega farmacevtskega društva je 13. maja 2000 sprejela

Kodeks farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva

s katerim zavezuje svoje člane k ustreznemu ravnanju ter krepi zavest osebne odgovornosti.

Namen dokumenta je krepiti poklicno zavest in opozarjati na posebnosti farmacije kot stroke, kjer veljajo definirana pravila obnašanja. S poudarjanjem osebne odgovornosti in časti, se krepi tudi družbeni status poklica.

1. Poslanstvo članov Slovenskega farmacevtskega društva farmacevtov je spoštovati osebnost in varovati dobrobit posameznika.
2. Član Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljevanju besedila član) izkazuje enako predanost vsakomur.
3. Član spoštuje posameznikovo pravico do svobodne izbire zdravljenja.
4. Član spoštuje in varuje posameznikovo pravico do zaupnosti.
5. Član sodeluje s svojimi kolegi in drugimi strokovnjaki, pri čemer spoštuje njihove vrednote in sposobnosti.
6. Obnašanje člana v vseh strokovnih in poklicnih odnosih je pošteno in odkrito.
7. Član služi interesom posameznikov, skupnosti in družbe v celoti.
8. Član ohranja in dopolnjuje svoje strokovno znanje in spretnosti ter skrbi za osebnostno samovzgojo.
9. Član zagotavlja vsaj minimum storitev za bolnike, kljub nenormalnim okoliščinam in ne glede na osebno moralno prepričanje.

Razlaga
Raven kakovosti farmacevtske stroke je odvisna od njenega položaja v družbi, ki se oblikuje v odvisnosti od njene dejavnosti v znanstvenem, tehnološkem in pedagoškem napredku ter v odnosu posameznikov do uveljavljanja etičnih in strokovnih standardov pri njihovem delu. Temeljna farmacevtska načela, ki se nanašajo na vlogo in odgovornost poklica v farmacevtski stroki so ostala enaka. Načela kodeksa farmacevtske etike temeljijo na moralnih obveznostih in vrednotah v farmaciji in pomenijo vodilo članom Slovenskega farmacevtskega društva pri njihovem delu.

1. Poslanstvo članov Slovenskega farmacevtskega društva je spoštovati osebnost in varovati dobrobit posameznika
Osnovno vodilo člana je skrb za zdravje in blagostanje vsakega posameznika in celotne družbe.
Član spoštuje človeško življenje in dostojanstvo.
Član upošteva posameznikovo dobrobit pred svojimi osebnimi koristmi ali tržnim pridobitništvom.
Član se izogiba udeležbi v vsaki nepotrebni dejavnosti, kjer bi njegovo strokovno presojo lahko zameglila možnost osebne gmotne koristi. Vsaka odločitev, ki jo izbere pri svojem delu, temelji na njegovem občutku za to, kaj je pravilno, ne pa na njegovi oceni, kaj je donosno. Stroke ne žrtvuje dobičkarstvu; bolnikova potreba je na prvem mestu.
Član varuje posameznikovo pravico do varnega in učinkovitega zdravljenja.

2. Član izkazuje enako predanost vsakomur
Član je nepristranski.
Član ne diskriminira ljudi .
Član naj bi vsakemu posamezniku, ki se obrne nanj, pomagal pri zdravljenju in ga poučil o uporabi zdravil v ta namen, skladno s svojim strokovnim znanjem in etičnimi načeli.
Član poudarja le pozitivne vrednote, tudi v primerih družbeno negativnih pojavov.

3. Član spoštuje posameznikovo pravico do svobodne izbire zdravljenja
Član v sklopu načrtovanja zdravljenja vedno sodeluje s posameznim bolnikom.

4. Član spoštuje in varuje posameznikovo pravico do zaupnosti
Član spoštuje zaupno in osebno naravo dokumentov. Kakršnekoli podatke o bolnikih, ki jih član dobi pri opravljanju svojega poklica, ima za zaupne in jih varuje kot poklicno tajnost.
Brez privolitve posameznika ali utemeljenega razloga član nikomur ne posreduje podatkov, ki bi to osebo lahko identificirali, razen ko zakon določa drugače.

5. Član sodeluje s svojimi kolegi in drugimi strokovnjaki, pri čemer spoštuje njihove vrednote in sposobnosti
Član sodeluje s svojimi kolegi in drugimi strokovnjaki ter ustanovami na področju promocije zdravja ter zdravljenja in preprečevanja bolezni.
Član sodeluje z drugimi zdravstvenimi delavci pri celoviti obdelavi bolezni in bolnika: v diagnostiki z opravljanjem potrebnih klinično-biokemičnih analiz in v zdravljenju s posredovanjem smernic pri izbiri varne in racionalne uporabe zdravil.
Član sodeluje v organizacijah, katerih cilj je izboljšanje farmacevtske stroke, ter s svojim udejstvovanjem in sredstvi prispeva k njihovemu razvoju in delovanju.
Član sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

6. Obnašanje člana v vseh strokovnih in poklicnih odnosih je pošteno in odkrito
Član se pri delu ravna po svoji vesti.
Član se izogiblje vsakršnemu delu, obnašanju in delovnim razmeram, ki bi lahko negativno vplivale na njegovo strokovno presojo.
Član ohranja in skrbi za dostojanstvo in čast svojega poklica, zato ne sodeluje v nobeni dejavnosti, ki bi škodovala časti stroke, in nepristransko razkrinkava neetično delovanje znotraj nje.
Član ne privoli niti ne nagovarja drugih, naj delajo pod pogoji, ki skušajo ovirati ali škodovati njegovi suverenosti pri opravljanju poklica, ki skušajo poslabšati kakovost njegovega dela ali, ki od njega zahtevajo , da bi dopustil neetično opravljanje dela.
Bolnik največkrat ne more oceniti kakovosti njemu namenjenih storitev, zato mora obstajati zaupanje med njim in članom, zato si član prizadeva pridobiti bolnikovo zaupanje in ga tudi varovati

7. Član služi interesom posameznikov, skupnosti in družbe v celoti
Član se zaveda odgovornosti, ki je povezana z izpolnjevanjem potreb posameznikov in celotne družbe. Prizadeva si za dobrobit posameznika, če s tem ni ogrožen interes skupnosti.
Član si prizadeva, da izdela, oblikuje in izda samo zdravila, medicinske pripomočke in druge izdelke, ki so dobre kakovosti in ustrezajo predpisom.

8. Član ohranja in dopolnjuje svoje strokovno znanje in spretnosti ter skrbi za osebnostno samovzgojo
Član zagotavlja strokovnost vseh svojih storitev, zato si prizadeva nenehno izpopolnjevati svoje znanje in veščine.
Član izboljšuje in razširja svoje strokovno znanje in ga uporablja pri svojem vsakodnevnem delu.
Član posreduje osnove znanja, na katerih temelji opravljanje poklica. Uvajanje v delo in edukacija sta osnovni dolžnosti člana, ne pa njegova dobra volja.
Član skrbi za svoj celostni razvoj.

9. Član zagotavlja vsaj minimum storitev za bolnike, kljub nenormalnim okoliščinam in ne glede na osebno moralno prepričanje.
na vrh strani