Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij

Na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega farmacevtskega društva o notranji organizaciji Društva je 40. skupščina društva, 16. maj 2015 v Portorožu, sprejela splošni pravilnik o delovanju podružnic in sekcij društva.

I. Splošne določbe

1. člen.
Slovensko farmacevtsko društvo (v nadaljnjem besedilu Društvo) izvaja posamezne naloge v podružnicah in sekcijah.

2. člen.
Podružnice ustanovijo člani Društva po teritorialnem načelu, in sicer praviloma v okviru regije, lahko pa tudi v okviru posamezne občine. Podružnico vodi in zastopa praviloma predsednik, v matičnem Društvu pa lahko tudi v izvršni odbor izvoljeni član.

3. člen.
Sekcijo ustanovijo člani Društva z namenom, da negujejo, pospešujejo in propagirajo posamezne discipline znanstvene in uporabne farmacije in sorodnih strok. Sekcija povezuje člane Društva glede na skupne interese članov. Sekcijo vodi in zastopa praviloma predsednik, v matičnem Društvu pa jo lahko zastopa tudi v izvršni odbor izvoljeni član.

II. Ustanovitev podružnice ali sekcije

4. člen.
Predlog za ustanovitev podružnice mora podati najmanj 25 članov z geografskega področja, na katerem želijo organizirati podružnico.
Predlog za ustanovitev podružnice obravnava izvršni odborSFD na podlagi utemeljitve ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor SFD presodi, da bo ustanovitev nove podružnice pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi podružnice odloči.
Predlog za ustanovitev sekcije mora podati najmanj 10 članov.
Predlog za ustanovitev sekcije obravnava izvršni odborSFD na podlagi utemeljitve, rezultatov opravljenega projektnega dela ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor SFD presodi, da bo ustanovitev nove sekcije pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi sekcije odloči.

III. Članstvo

5. člen.
V podružnico vključi sekretariat Društva člane glede na stalno bivališče , če se član ne odloči drugače. Posameznik je lahko član samo ene podružnice.
Člani se lahko prostovoljno vključijo v določeno sekcijo s prijavnico glede na strokovne interese.
Posameznik je lahko član tudi več sekcij.

IV. Financiranje

6. člen.
Viri materialnih sredstev podružnice oziroma sekcije so: delež članarine, ki jo potrdi izvršni odbor društva, prispevki članov, prihodki od sponzorjev, donacije in drugo. Za izvedbo načrtovanih dejavnosti, ki izhajajo tudi iz namena društva in nimajo druge materialne osnove, opravlja podružnica oz. sekcija neposredno pridobitno dejavnost, skladno s Pravili društva.
Sekretariat Društva vodi poslovanje podružnic oz. sekcij na posebej vodenih stroškovnih mestih in o poslovnem uspehu obvešča predsednika podružnice oz. sekcije najmanj enkrat letno.
Realizacija delovnega načrta mora potekati v okviru finanačnih možnosti podružnice oz. sekcije.
Izplačila s stroškovnega mesta podružnice oz. sekcije odobri predsednik podružnice oz. sekcije skladno s sprejetim finanačnim planom in na podlagi finanačnega stanja na stroškovnem mestu podružnice oz. sekcije. Za izplačilo višjih zneskov od splošno dogovorjenih zneskov fizičnim osebam mora predsednik podružnice oz. sekcije, predhodno pridobiti soglasje izvršnega odbora društva.
Poslovanje podružnice oz. sekcije mora potekati skladno s pravnimi akti društva in s sklepi izvršnega odbora društva.

V. Organi

7. člen.
Organi podružnice oz. sekcije so:
1. občni zbor,
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor
Za realizacijo programa imenuje Izvršni odbor strokovne odbore in druge delovne skupine.

8. člen.
Mandat organov podružnice oz. sekcije je 2 leti z možnostjo treh ponovnih izvolitev.
Občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih najmanj 10 članov. Sklepe veljavno sprejema z večino glasov navzočih članov. Volitve kandidatov so javne ali tajne, če za eno funkcijo kandidira več članov. O zasedanju vodijo zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
Izvršni odbor in nadzorni odbor veljavno odločata, če je na zasedanju navzočih najmanj polovica članov. Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

1. Občni zbor

9. člen.
Najvišji organ podružnice oz. sekcije je občni zbor. Izvršni odbor skliče občni zbor najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem skupščine Društva.
Izvršni odbor podružnice / sekcije skliče občni zbor najmanj dva tedna vnaprej.

10. člen
Občni zbor se sestane z namenom, da opravi naslednje naloge:

 • obravnava in potrjuje poročilo izvršnega odbora in nadzornega odbora podružnice oz. sekcije,
 • sprejema letni program dela in finančni načrt podružnice oz. sekcije,
 • obravnava etično-pravne in druge prekrške članov Društva in predlaga uvedbo postopka disciplinskemu sodišču,
 • obravnava vse pomembnejše zadeve iz delovanja matičnega društva,
 • predlaga kandidate za podelitev društvenih priznanj: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje in Priznanje častnega člana Društva
 • voli svojega člana v izvršni odbor Društva,
 • voli predsednika podružnice/sekcije
 • predlaga kandidate za organe Društva,
 • obravnava kandidaturo predsednika Društva,
 • voli delegate za skupščino Društva. En predstavnik zastopa 10 ali več članov podružnice oz. 20 ali več članov sekcije. Vseh delegatov ne sme biti več kot desetina članov posamezne podružnice.
 • razrešuje in voli izvršni odbor podružnice oz. sekcije in druga delovna telesa, skladno z delovnim načrtom,

2. Izvršni  odbor in predsednik

11. člen.
Podružnico oz. sekcijo vodi izvršni odbor podružnice oz. sekcije. Vodi in zastopa ga predsednik podružnice oz. sekcije. Odbor ima praviloma 3 do 9 članov.

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

 • skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in letnega načrta,
 • v sodelovanju z matičnim Društvom spremlja finančno poslovanje na pripadajočem stroškovnem mestu,
 • pripravlja finančni in delovni načrt. Podružnica ali sekcija lahko opravlja neposredno pridobitno dejavnost skladno s 7. in 8. členom temeljnega akta Društva, če se s tem strinja izvršni odbor Društva,
 • imenuje komisije in delovne skupine za opravljanje vnaprej določenih nalog podružnice oz. sekcije,
 • obravnava in daje pripombe na sklepe izvršnega odbora Društva,
 • pripravlja seznam kandidatov za podelitev društvenih priznanj: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje in Priznanje častnega člana Društva z utemeljitvijo, ki jo predstavi občnemu zboru
 • odloča in podeljuje pohvale svojim članom poroča izvršnemu odboru Društva o svojem delu,
 • občnemu zboru predlaga kandidata za predsednika Društva. Predlogu obvezno priloži utemeljitev predloga in vizijo delovanja Društva v naslednjem mandatu, ki jo pripravi kandidat.
 • pripravlja seznam kandidatov za organe Društva, podružnice in sekcije in ga posreduje občnemu zboru v obravnavo.
 • imenuje svoje predstavnike, ki se udeležijo strokovnih prireditev doma ali v tujini z namenom strokovnega izpopolnjevanja ali zastopanja podružnice oz. sekcije skladno s 7. členom Pravil SFD. Pravice in obveznosti predstavnikov določa Pravilnika o izplačilih fizičnim osebam.

12. člen.
Predsednik zastopa podružnico oz. sekcijo in opravlja naslednje naloge:
1. Pripravlja gradivo za sestanke odbora podružnice oz. sekcije, ki jih tudi sklicuje in vodi.
2. Koordinira delo z matičnim društvom, poroča izvršnemu odboru Društva o aktivnostih podružnice oz. sekcije in člane obvešča o delu matičnega društva.
3. Skrbi za realizacijo načrtovanih aktivnosti, organizira in vodi strokovna in družabna srečanja za podružnico oz. sekcijo:

 • se dogovarjajo s predavatelji,
 • skrbi za tehnično izvedbo strokovnega oz. družabnega srečanja
 • zagotavlja obveščanje članov
 • vodi evidenco o udeležbi članov na srečanjih
 • se dogovarja s sponzorji za finančno podporo
 • skrbi za pridobivanje novih članov
 • pripravlja in vodi korespondenco za podružnico oz. sekcijo
 • kot dober gospodar spremljaja finančno poslovanje podružnice oz. sekcije in v primeru primanjkljajev pravočasno ukrepa oz. o tem obvesti izvršni odbor

3. Nadzorni odbor

13. člen.
Nadzorni odbor ima tri člane. Člani odbora izvolijo predsednika. Sejo nadzornega odbora skliče predsednik vsaj 5 dni pred občnim zborom.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora.

14. člen.
Nadzorni odbor ocenjuje in nadzira izvajanje sklepov občnega zbora in delovnega plana, delo organov podružnice oz. sekcije, finančno in materialno poslovanje ter izvajanje temeljnih društvenih aktov.
Občnemu zboru poda letno poročilo. Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti izvršni odbor podružnice oz. sekcije, po potrebi pa lahko skliče tudi izredni občni zbor.

VI. Ukinitev podružnice ali sekcije

15. člen.
Podružnica ali sekcija preneha obstajati, če tako sklene občni zbor z dvotretjinsko večino, če mu prepove delovanje skupščina Društva ali če se število članov podružnice zmanjša pod 25 in število članov sekcije pod 10.
Če podružnica ali sekcija preneha obstajati, preide njeno premoženje v matično Društvo.

16. člen.
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Društva.

Predsednik Društva: Matjaž Tuš

Generalna sekretarka: Jelka Dolinar

Ljubljana, 16. maj 2015