Kodeks farmacevtske etike članov SFD

Kodeks farmacevtske etike slovenskega farmacevtskega društva, ki ga je potrdila 43. skupščina SFD, 12. maja 2018

Kodeks farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljevanju Kodeks) opredeljuje temeljna načela v farmacevtski stroki za etično in strokovno opravljanje dela. Temeljna načela so: neškodljivost, skrb za zdravje, strokovna neodvisnost, zaupnost, pravičnost in avtonomnost pacienta.

Namen Kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične standarde, krepiti poklicno zavest in družbeno odgovornost.

Kodeks pomeni vodilo in obvezo članov Slovenskega farmacevtskega društva (SFD) na vseh področjih njihovega delovanja oziroma v vseh poklicnih okoljih.

TEMELJNA NAČELA

1. Član SFD deluje po načelu neškodljivosti, tako da:

 • svoje delo opravlja strokovno, vestno, natančno, odgovorno in pošteno,
 • z materiali in vzorci, ki jih uporablja pri svojem delu, ravna tako, da ne škoduje posameznikom, družbi in okolju,
 • se izogiba vsakršni dejavnosti ali obnašanju, ki bi omajalo ugled stroke in spodkopalo zaupanje javnosti vanjo,
 • si ne lasti rezultatov tujega dela in navaja le tiste kompetence, ki jih v resnici ima,
 • s podjetji, javnimi ustanovami, posamezniki in družbo sodeluje transparentno, po sprejetih kodeksih in smernicah, ki zagotavljajo visoko raven integritete sodelovanja.

2. Član SFD deluje po načelu skrbi za zdravje, tako da:

 • deluje v dobrobit pacientov in družbe,
 • prispeva k razvoju farmacevtske stroke oziroma znanosti,
 • varuje in izpolnjuje pacientovo pravico do varnega, kakovostnega in učinkovitega zdravljenja,
 • nudi celovite in objektivne informacije, brez zavajanja, zato da lahko pacient in/ali drugi zdravstveni delavci sprejmejo ustrezno odločitev,
 • nenehno izboljšuje svoje storitve in izdelke ter sprejema odločitve, ki prispevajo k razvoju farmacevtske stroke oziroma znanosti,
 • se povezuje in sodeluje s sodelavci, izvajalci zdravstvenega varstva in drugimi deležniki z namenom, da v okviru razpoložljivih sredstev ter skladno z načeli enakosti in pravičnosti, omogoči najboljšo obliko zdravstvenega varstva uporabniku zdravstvenih storitev. S povezovanjem pa tudi spodbuja razvoj farmacevtske stroke oziroma znanosti ter pripomore k nenehnemu dvigovanju ravni znanja in usposobljenosti v zdravstvu.

3. Član SFD deluje po načelu strokovne neodvisnosti, tako da:

 • skrbi za osebni razvoj in ohranjanje visoke ravni strokovne usposobljenosti,
 • ravna skladno z dosežki stroke in sprejetimi poklicnimi normami ter standardi,
 • se izogiba vsaki dejavnosti, ki bi negativno vplivala na njegovo strokovno presojo v prid osebnega okoriščanja,
 • zavrne opravljanje storitve, ki bi bila po njegovem mnenju in vesti strokovno oporečna ali škodljiva za posameznika, družbo ali okolje,
 • probleme, ki jih povzročajo medsebojna nasprotja in morebitna navzkrižja interesov, skrbno usklajuje z delodajalci in sodelavci, nikoli pa v nasprotju z interesi stroke.

4. Član SFD deluje po načelu zaupnosti, tako da:

 • spoštuje in varuje zaupnost podatkov in izsledkov, ki jih je pridobil, ali do katerih lahko dostopa pri opravljanju svojega dela,
 • podatke, ki jih pridobi pri raziskovalnem in razvojnem delu, v postopku proizvodnje izdelkov ali pri drugih aktivnostih, povezanih z izdelki in storitvami, brez dovoljenja delodajalca oziroma lastnika teh podatkov, lahko razkrije le v primeru, da to dovoljujejo oziroma zahtevajo ustrezni predpisi, ali da prepreči škodljiv vpliv na zdravje posameznika, na družbo ali okolje.
 • podatke, ki jih pridobi, ali do katerih dostopa v postopku nudenja zdravstvenih storitev, lahko razkrije le s privoljenjem pacienta, ali če to dovoljujejo oziroma zahtevajo ustrezni predpisi.

5. Član SFD deluje po načelu avtonomnosti pacienta in pravičnosti, tako da:

 • je nepristranski in ne diskriminira ljudi na osnovi rase, spola, narodnosti, verske pripadnosti, političnega prepričanja, družbenega ali ekonomskega položaja,
 • pri zagotavljanju zdravstvenega varstva izkazuje enako predanost vsakomur, ki potrebuje njegovo storitev, pri čemer spoštuje kulturne razlike, prepričanja in vrednote posameznika, tudi v primeru, da so le-te v navzkrižju z njegovimi lastnimi prepričanji in vrednotami,
 • pri zagotavljanju zdravstvenega varstva spoštuje neodvisnost in voljo pacienta tudi v primeru, ko se le-ta odloči za zdravljenje ali ravnanje, ki je drugačno, kot mu je svetoval član SFD. V tem primeru član SFD ni odgovoren za morebitne posledice, dolžan pa je pacienta nanje opozoriti.

ODNOS DO SFD

Član SFD udejanja svoje interese in interese podružnice, sekcije, organa ali delovnega telesa SFD, ki ga zastopa, strpno in odgovorno ter skladno z namenom in cilji SFD ter sprejetimi odločitvami pristojnih organov SFD.

Član SFD se izogiba vsakršni dejavnosti (aktivnosti) ali obnašanju, ki bi omajalo ugled SFD in spodkopalo zaupanje javnosti vanj.

VELJAVNOST

Kodeks velja za vse člane SFD. Z včlanitvijo v SFD se član zaveže k spoštovanju Kodeksa farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva.