Pravila SFD

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je 47. skupščina Slovenskega farmacevtskega društva, 14. maja 2022 sprejela

 

TEMELJNI AKT – PRAVILA SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA

 

 1. člen

Slovensko farmacevtsko društvo je prostovoljno, nepridobitno in neprofitno strokovno združenje, neodvisno od drugih subjektov, v katerem člani uresničujejo svoje interese, opredeljene v Temeljnem aktu – Pravilih Slovenskega farmacevtskega društva (v nadaljnjem besedilu Pravila), skladno z veljavno zakonodajo.

I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

 1. člen

Ime društva je: Slovensko farmacevtsko društvo (v nadaljnjem besedilu: Društvo).

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Sedež Društva je v Ljubljani, Dunajska cesta 184 A.

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba, ki ima pečat ovalne oblike, na katerem je logotip Društva in ob robu pečata je zapisano celotno ime Društva Slovensko farmacevtsko društvo. Logotip Društva je stilizirana kratica SFD s kačo v črki f.

 

II. ZASTOPANJE DRUŠTVA

 1. člen

Društvo zastopa predsednik. V njegovi odsotnosti zastopa Društvo podpredsednik.

Akte in spise podpisujeta predsednik ali podpredsednik in generalni sekretar. Finančne listine podpisujejo generalni sekretar ali osebe, ki jih pooblasti izvršni odbor Društva.

 1. člen

Delo Društva in njegovih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik in generalni sekretar Društva.

 1. člen

Društvo se za uresničevanje svojih ciljev povezuje z drugimi strokovnimi društvi, lahko se včlani v sorodna slovenska ali mednarodna društva ali združenja društev,

če njihova dejavnost ni nasprotna interesom Republike Slovenije.

 

III. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

 1. člen

Osnovna dejavnost in namen Društva (naloge in cilji):

 • povezovanje strokovnih delavcev, ki delujejo na področju farmacije in v sorodnih strokah s ciljem izmenjave mišljenj in izkušenj, posredovanja novih idej in izboljšav pri strokovnem, znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu,
 • sodelovanje pri izpopolnjevanju in izobraževanju strokovnega kadra,
 • založniška dejavnost,
 • obveščanje s področja delovanja SFD,
 • delovanje v javnem interesu na področju izobraževanja, znanosti in zdravstva.

 

 1. člen

Društvo uresničuje svoje naloge in cilje iz 7. člena teh Pravil prek svojih organov tako, da:

 • izvaja programe strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za strokovno in laično javnost,
 • opravlja publicistično dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
 • organizira strokovne in družabne prireditve,
 • se povezuje z javnimi ustanovami in zavodi, s sorodnimi združenji in društvi v Republiki Sloveniji in zunaj nje,
 • sodeluje pri izvajanju raziskovalnih projektov s področja farmacije.

 

IV. ČLANSTVO

 

 1. člen

Člani Društva lahko postanejo vsi farmacevtski delavci ali drugi strokovni sodelavci, ki delujejo v farmaciji ali podobnih okoljih, študentje farmacije in sorodnih študijskih programov ter dijaki 4. letnika programa farmacevtski tehnik.

Člani delujejo v Društvu pod enakimi pogoji.

Pod enakimi pogoji lahko postanejo člani Društva tudi tujci.

 

 1. člen

Vsak, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena in ni v kazenskem postopku, se lahko prijavi sekretariatu Društva z izpolnjenim pristopnim obrazcem in izjavo, da bo spoštoval ta Pravila in Kodeks farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva.

Slovensko farmacevtsko društvo zbira in obdeluje osebne podatke članov in jih uporablja za obveščanje članov s področja delovanja SFD in izvajanje drugih društvenih aktivnosti, za pošiljanje društvenih gradiv ter za interno statistično analizo o strukturi članov.

Član Društva postane, ko vplača vpisnino in članarino za tekoče leto.

O sprejemu člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena, odloča izvršni odbor Društva.

 

 1. člen

Člani imajo pravico:

 • sodelovati pri izpolnjevanju društvenih nalog, ki izhajajo iz namena društva,
 • se udeleževati vseh društvenih prireditev in skupščine pod pogoji, ki jih določi organizator,
 • prejemati društveno glasilo,
 • voliti organe Društva in biti izvoljeni,
 • sodelovati pri upravljanju Društva.

Dolžnost članov je, da spoštujejo akte Društva, načela farmacevtske etike, odločitve društvenih organov in redno plačujejo članarino.

 

 1. člen

Članstvo preneha z izstopom, s črtanjem, izključitvijo ali smrtjo.

Sekretariat Društva vodi evidenco poravnanih vplačil za članarino in črta iz Društva člana, ki je v zaostanku s plačilom letne članarine in je ni poravnal niti po dveh pisnih opominih.

Društvo izbriše podatke o članu, ki mu je članstvo prenehalo, razen tistih, ki jih mora hraniti zaradi zakonsko določenih obveznosti in poročil.

 

Člana lahko izključi disciplinsko sodišče, če:

 • zavestno krši Pravila ali druge predpise Društva,
 • krši določila Kodeksa farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva,
 • mu je s sodbo sodišča izrečena kazen za storitev hujšega kaznivega dejanja.

Prizadeti član se na sklep disciplinskega sodišča lahko pritoži Skupščini, ki odloči dokončno z absolutno večino.

Ob prenehanju članstva se vplačana članarina ne vrača.

 

V. FINANCIRANJE

 

 1. člen

Viri materialnih sredstev so:  članarina, vpisnina, prihodki od pridobitne dejavnosti, prihodki iz javnih sredstev, donacije in drugo.

Za doseganje ciljev, ki izhajajo iz namena Društva in nimajo druge materialne osnove, opravlja Društvo pridobitno dejavnost, ki obsega:

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora, J 58.110 Izdajanje knjig, J 58. 140 Izdajanje revij in druge periodike, J 58.190 Drugo založništvo, G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu, G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, L 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, M 69.103 Druge pravne dejavnosti, M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

 

 1. člen

Presežek prihodkov nad odhodki Društvo uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, ki so opredeljeni v 7. členu teh Pravil, ter svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe.

 

 1. člen

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Društvo zagotavlja podatke o finančno materialnem poslovanju v skladu z veljavnimi pravili računovodskega standarda za društva in o tem obvešča izvršni odbor Društva. Zaključni račun potrjuje izvršni odbor Društva na predlog mnenja nadzornega odbora.

Pravice in odgovornosti zaposlenih in organov Društva glede finančnega in materialnega poslovanja so določene v Pravilniku o finančno-materialnem poslovanju, ki ga sprejme izvršni odbor Društva.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti s svojim lastnim premoženjem, njegovi člani pa za njegove obveznosti ne odgovarjajo.

 

VI. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

 1. člen

Društvo izvaja svoje naloge prek svojih organov, v podružnicah in sekcijah.

 

 1. člen

Podružnica je osnovna organizacijska enota društva, organizirana po teritorialnem načelu. Podružnico vodi predsednik podružnice, v matičnem društvu pa jo zastopa v izvršni odbor Društva izvoljeni član.

 

 1. člen

Sekcija je organizacijska enota Društva, ki združuje člane Društva glede na njihov status (npr. študenti, upokojenci) ali glede na skupne poklicne in strokovne interese z namenom, da negujejo in razvijajo posamezne discipline znanstvene in uporabne farmacije in tako prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev Društva. Sekcijo vodi predsednik sekcije, v matičnem Društvu pa jo zastopa v izvršni odbor Društva izvoljeni član.

 

 1. člen

Predlog za ustanovitev podružnice mora podati najmanj 25 članov z geografskega področja, na katerem želijo organizirati podružnico.

Predlog za ustanovitev podružnice obravnava izvršni odbor Društva na podlagi utemeljitve ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor Društva presodi, da bo ustanovitev nove podružnice pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi podružnice odloči.

 

Predlog za ustanovitev sekcije mora podati najmanj 20 članov.

Predlog za ustanovitev sekcije obravnava izvršni odbor na podlagi utemeljitve, rezultatov opravljenega projektnega dela ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor presodi, da bo ustanovitev nove sekcije pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi sekcije odloči.

 

Če podružnica ali sekcija v zadnjih dveh letih ni izvajala nobenih aktivnosti, ni sklicala občnega zbora in ni oddala poročila o delu, izvršni odbor Društva predlaga skupščini njeno ukinitev.

Če se število članov podružnice zmanjša pod 25 in sekcije pod 20, se podružnica/sekcija avtomatsko ukine, premoženje pa preide v last matičnega društva.

 

 1. člen

Pristojnosti in obveznosti podružnic in sekcij določa Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij društva, ki ga sprejema skupščina Društva.

Sekcije in podružnice niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili Društva.

 

 

VII. UPRAVLJANJE IN NADZOR DRUŠTVA

 

 1. člen

Organi Društva so:

 1. predsednik
 2. skupščina,
 3. izvršni odbor,
 4. nadzorni odbor,
 5. disciplinsko sodišče,
 6. odbor za podeljevanje društvenih priznanj,
 7. odgovorni uredniki periodičnih publikacij,
 8. izdajateljski svet.

 

Mandat organov Društva je 2 leti in se lahko še trikrat ponovi.

Seje organov Društva lahko potekajo v živo, lahko pa tudi korespondenčno ali na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča tudi razpravo in glasovanje.

Za izvedbo sej na daljavo se smiselno uporablja določila temeljnega akta glede sklepčnosti.

 

 

 1. P r e d s e d n i k

 

 1. člen

Predsednik zastopa Društvo in izvršni odbor Društva.

Naloge predsednika so:

 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora Društva,
 • skrbi za uresničevanje delovnega načrta in sklepov organov Društva,
 • odgovarja za zakonito delo Društva,
 • nadzira delo sekretariata Društva,
 • odreja izplačila z računa Društva, ki niso bila prej načrtovana, do vsote, ki jo določi izvršni odbor Društva,
 • poroča skupščini Društva,
 • v primeru opravilne nesposobnosti funkcionarja Društva imenuje njegovega namestnika v soglasju z izvršnim odborom Društva. Namestnik lahko to funkcijo opravlja največ do naslednje redne skupščine Društva.

 

 1. S k u p š č i n a

 

 1. člen

Skupščina je najvišji organ Društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče izvršni odbor Društva najmanj enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 5 % članov Društva.  Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Na skupščini zastopajo člane Društva predstavniki podružnic in sekcij – delegati, ki jih določijo na občnih zborih podružnic in sekcij. En predstavnik (delegat) zastopa 10 ali več članov Društva. Podružnice oziroma sekcije ne more zastopati več kot ena desetina vseh članov.

 

 1. člen

Skupščina opravlja naslednje naloge:

 1. obravnava poročila izvršnega odbora in nadzornega odbora Društva,
 2. odloča o ustanavljanju sekcij, podružnic in podobnih oblik delovanja,
 3. odloča o vključevanju Društva v sorodna društva in združenja,
 4. potrjuje letni program dela Društva in finančni plan ter višino članarine,
 5. sprejema Pravila Društva ter njegove spremembe in dopolnitve, Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj, splošni Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij,
 6. voli in razrešuje organe Društva,
 7. odloča o prenehanju delovanja Društva, podružnic ali sekcij
 8. odloča o pomembnih gospodarskih in drugih temeljnih društvenih zadevah,
 9. odloča o drugih zadevah v skladu s cilji in namenom društva.

 

 1. člen

Skupščina veljavno odloča, če je na zasedanju navzočih najmanj polovica predstavnikov (delegatov), ki zastopajo vsaj tretjino podružnic in sekcij.

Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Volitve kandidatov so javne ali tajne, če za eno funkcijo kandidira več članov.

Zasedanje skupščine lahko poteka v živo, lahko pa tudi korespondenčno ali na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča tudi razpravo in glasovanje.

Zapisnik o zasedanju skupščine podpišejo na skupščini izvoljeni predsednik skupščine, zapisnikar in dva overovatelja.

Če je skupščina Društva preložena zaradi nesklepčnosti, izvršni odbor določi drug datum zasedanja v roku 30 dni. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča na podlagi že znanega dnevnega reda, ne glede na število prisotnih članov, vendar ne manj kot 10 delegatov.

 

 1. I z v r š n i o d b o r

 

 1. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine.

Izvršni odbor sestavljajo predsednik Društva in po en predstavnik vsake podružnice in sekcije.

Predsednik Društva je obenem predsednik izvršnega odbora.

Izvršni odbor na prvi seji izvoli izmed svojih članov podpredsednika Društva.

 

 1. člen

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik Društva po potrebi, vendar najmanj 4-krat letno. Predsednik je dolžan sklicati sejo izvršnega odbora tudi na zahtevo najmanj petih članov izvršnega odbora v roku 30 dni po predložitvi zahteve za sklic. Predlagatelj je dolžan predložiti utemeljen predlog dnevnega reda. V primeru, da predsednik ne skliče seje v predvidenem roku, jo skliče predlagatelj sam.

 

Seja je sklepčna, če je na seji navzočih najmanj polovica članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če je zanje glasovala večina vseh prisotnih članov. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in generalni sekretar. Sejam izvršnega odbora lahko prisostvujejo člani nadzornega odbora in predsedniki podružnic in sekcij, če niso člani izvršnega odbora, vendar brez pravice glasovanja.

 

 1. člen

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:

 1. skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, letnega plana in drugih društvenih nalog,
 2. spremlja finančno poslovanje in odloča o pomembnejših gospodarskih zadevah,
 3. obravnava in potrjuje poročilo o poslovanju, ki mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva,
 4. pripravlja finančni in delovni načrt,
 5. pripravlja predlog Pravil društva, Pravilnika o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva in Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij ter sprejema druge akte društva,
 6. predlaga višino članarine in vpisnine ter delitev članarine podružnicam in sekcijam,
 7. določa ceno publikacij, naročnin, višine kotizacij, avtorske honorarje,
 8. daje soglasje na izplačila z računa Društva, ki presegajo znesek, določen s sprejetim sklepom in niso bila prej načrtovana,
 9. odloča o izdaji vseh društvenih publikacij,
 10. imenuje in razrešuje glavne urednike in ostale člane uredniških odborov periodičnih publikacij na predlog izdajateljskega sveta,
 11. predlaga skupščini odgovorne urednike periodičnih publikacij, po predhodnem mnenju izdajateljskega sveta in uredniškega odbora,
 12. imenuje in razrešuje delovna telesa za izvajanje posameznih nalog Društva. Naloge, število članov in predsednike delovnih teles določi izvršni odbor. Člani delovnih teles so lahko le člani društva. Za svoje delo so člani delovnih teles odgovorni izvršnemu odboru. Izjemoma lahko Društvo povabi k sodelovanju zunanje sodelavce.
 13. predlaga razrešnico organov Društva,
 14. obravnava in odloča o poročilih: izdajateljskega sveta, uredniških odborov, disciplinskega sodišča, odbora za podeljevanje društvenih priznanj in drugih delovnih teles Društva ter podružnic in sekcij,
 15. potrjuje prejemnike društvenih priznanj: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje in Priznanje častnega člana,
 16. sprejema odločitve s področja delovnih razmerij zaposlenih delavcev,
 17. poroča skupščini o delu Društva,
 18. izvaja program, ki ga sprejme skupščina,
 19. poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

 1. N a d z o r n i  o d b o r

 

 1. člen

Nadzorni odbor ima tri člane. Člani odbora izvolijo predsednika nadzornega odbora. Sejo nadzornega odbora skliče predsednik nadzornega odbora vsaj 5 dni pred oddajo zaključnega računa.

Člani nadzornega odbora Društva ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora Društva.

 

 1. člen

Nadzorni odbor ocenjuje in nadzira izvajanje sklepov skupščine in delovnega načrta, delo organov Društva in zaposlenih delavcev, finančno in materialno poslovanje ter izvajanje temeljnega akta in njegovih drugih splošnih aktov. Skupščini poda letno poročilo.

Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti izvršni odbor Društva, po potrebi pa lahko skliče tudi izredno skupščino.

 

 1. D i s c i p l i n s k o  s o d i š č e

 

 1. člen

Disciplinsko sodišče šteje sedem članov. Člani disciplinskega sodišča ne morejo biti hkrati člani izvršnega ali nadzornega odbora Društva. Disciplinsko sodišče obravnava kršitve Kodeksa farmacevtske etike članov SFD in Pravil SFD.

 

 1. člen

Uvedbo postopka predlaga občni zbor podružnice/sekcije ali skupščina Društva in disciplinskemu sodišču predloži utemeljitev prijave.

Prijavo obravnavajo in o njej odločajo le člani disciplinskega sodišča, ki niso v navzkrižju interesov.

Disciplinsko sodišče prične postopek z obravnavo prijave in pregledom dokumentacije.

Disciplinsko sodišče izvede dokaze z zaslišanjem predstavnika predlagatelja postopka in prijavljenega člana.

Disciplinsko sodišče veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj 5 članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

 

Disciplinsko sodišče prijavljenega člana oprosti obtožb, izreče opomin ali člana izključi iz Društva.

Zoper sklep disciplinskega sodišča se prizadeti član lahko pritoži skupščini  Društva.

Skupščina društva odloči dokončno z absolutno večino.

 

 1. O d b o r   z a   p o d e l j e v a n j e     d r u š t v e n i h   p r i z n a n j

 

 1. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj sestavlja 7 članov. Odbor za podeljevanje društvenih priznanj (v nadaljevanju Odbor) vodi predsednik Odbora, ki ga izvolijo člani na prvi seji. Predsednik Odbora zastopa Odbor, sklicuje seje, obvešča izvršni odbor Društva in skupščino o sklepih Odbora.

Odboru za podeljevanje društvenih priznanj lahko predseduje le član, ki je že prejel odličje. Ostali člani morajo imeti vsaj deset let delovne dobe, s svojim delom so se že afirmirali v farmacevtski stroki, aktivno so več let sodelovali tudi z matičnim društvom in delujejo na različnih področjih v farmaciji.

 

 1. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj objavlja razpis in obravnava predloge za podelitev društvenih priznanj skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva.

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj pripravlja tudi predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljujejo druge domače in tuje organizacije.

 

 1. O d g o v o r n i   u r e d n i k i   p e r i o d i č n i h   p u b l i k a c i j

 

 1. člen

Odgovornega urednika periodične publikacije kot organ Društva voli in razrešuje skupščina Društva na predlog izvršnega odbora, po predhodnem mnenju izdajateljskega sveta Društva in uredniškega odbora.

 

 1. člen

Odgovorni urednik periodične publikacije je odgovoren za uresničevanje uredniške politike, skladno z vsebinsko zasnovo publikacije. Določa smernice za sestavo posamezne številke, na podlagi recenzij razvršča in izbira članke in skrbi za pridobivanje sodelavcev.

Odgovorni urednik periodične publikacije odgovarja za vsako objavljeno informacijo in zagotavlja objavo popravkov objavljenih informacij v skladu z veljavno zakonodajo.

Odgovorni urednik periodične publikacije poroča najmanj enkrat letno skupščini Društva o uredniški politiki in načrtih za prihodnje leto.

V primeru izdaje posebnih številk periodičnih publikacij je odgovorni urednik odgovoren za ohranjanje vsebinske zasnove glasila, za objavljene informacije pa odgovarja gostujoči urednik.

 

Odgovorni urednik periodične publikacije mora poleg zakonskih pogojev s področja medijev izpolnjevati še: biti mora član SFD in magister farmacije z najmanj 9. stopnjo izobrazbe.

 

 1.  I z d a j a t e l j s k i   s v e t

 

 1. člen

Izdajateljski svet šteje 7 članov, ki jih imenuje skupščina Društva z različnih področij dela v farmaciji. Člani izdajateljskega sveta izvolijo predsednika na prvi seji po izvolitvi.

Naloge izdajateljskega sveta so:

 • obravnava predloge za vsebino publikacij, naklade, nove izdaje knjig in revij ter tehnično oblikovanje in odloči o pogojih glede izdaje predlagane publikacije,
 • obravnava in odloča o poročilih uredniških odborov periodičnih publikacij,
 • spremlja gmotni položaj izdajateljske dejavnosti Društva,
 • poroča izvršnemu odboru,
 • imenuje oz. potrjuje urednike vseh društvenih publikacij, razen periodičnih, na podlagi predloga založnika,
 • izvršnemu odboru predlaga glavne urednike in člane uredniških odborov periodičnih publikacij in njihovo razrešitev,
 • izvršnemu odboru poda mnenje glede odgovornega urednika periodičnih publikacij.

 

VIII. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

 

 1. člen

VIII. poglavje Pravil Društva dodatno ureja način opravljanja publicistične dejavnosti Društva, določa namen društvenih publikacij, vsebinsko zasnovo periodičnih publikacij ter pravice in odgovornosti glavnih in odgovornih urednikov.

 

 1. člen

Društvo izdaja naslednje publikacije:

a) periodične publikacije,

b) priložnostne izdaje, zbornike, skripta in knjige, ki so lahko znanstvene monografije ali publikacije za strokovno in/ali laično javnost,

c) pogodbeno prevzeta dela za potrebe drugih naročnikov.

 

Izdajanje periodičnih publikacij organizira sekretariat Društva. Društvo ima vlogo izdajatelja in založnika.

Kot založnik lahko v imenu Društva nastopi tudi sekcija, podružnica, organizacijski odbor za pripravo strokovnih prireditev ali predstavnik farmacevtskih ustanov v primeru izdaje publikacij, navedenih v točkah b in c prvega odstavka tega člena. Predloge za izdajo teh publikacij obravnava izdajateljski svet in koordinira izdajanje s soglasjem izvršnega odbora Društva, ki odloča o izdaji vseh publikacij.

 

 1. člen

Na vsakem izvodu tiska, ki ga izda Društvo, morajo biti navedeni naslednji podatki (impresum):

 • ime in sedež izdajatelja (poln naslov Društva),
 • ime in priimek urednika oz. urednikov, v primeru periodičnih publikacij ime in priimek glavnega in odgovornega urednika, v primeru posebnih izdaj tudi ime in priimek gostujočega urednika,
 • ime in sedež tiskarne,
 • mesec in leto tiskanja izvoda,
 • naklada.

 

 1. člen

Društvo podpira izdajanje periodičnih publikacij, ker so pomembne za izobraževanje članov Društva in prenos informacij o dosežkih slovenske farmacije v javnost. Uredništvo periodičnih publikacij sestavljajo odgovorni urednik, glavni urednik ter uredniški odbor.

 

 1. člen

Periodična publikacija, ki jo izdaja Društvo, je Farmacevtski vestnik, ki je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

Farmacevtski vestnik je neprofitno strokovno glasilo slovenske farmacije, namenjeno objavljanju preglednih in izvirnih znanstvenih ter strokovnih člankov, obvestil o novostih v stroki, drugih informacij, ki zadevajo farmacijo, in informacij o delu Društva.

Prispevke objavlja praviloma v slovenskem jeziku, razen strokovnih člankov tujih avtorjev, ki jih objavlja v angleškem jeziku, s povzetkom v slovenskem jeziku.

Za podatke v besedilih odgovarjajo avtorji.

Farmacevtski vestnik prejemajo člani Društva brezplačno. Ostali naročniki Farmacevtskega vestnika plačujejo naročnino.

 

 1. člen

Glavnega urednika periodičnih publikacij imenuje izvršni odbor na predlog izdajateljskega sveta.

Glavni urednik periodične publikacije organizira izdajanje periodičnih publikacij, skrbi za povezavo uredniškega odbora z izdajateljskim svetom in drugimi organi Društva, skrbi za povezave z založbami in knjižnicami, s katerimi glasilo sodeluje, in spremlja delo tehničnega urednika. Skladno s sprejetim finančnim načrtom predlaga izboljšave izvršnemu odboru Društva.

Glavni urednik pripravi poročilo in v imenu uredniškega odbora poroča izdajateljskemu svetu

Glavni urednik periodičnih publikacij mora biti član SFD, farmacevt po osnovni izobrazbi in mora imeti najmanj 9. stopnjo izobrazbe.

 

 1. člen

Na vsakem izvodu Farmacevtskega vestnika je poleg podatkov iz 40. člena teh Pravil navedena tudi sestava uredniškega odbora Farmacevtskega vestnika in sestava izdajateljskega sveta Društva.

Uredniški odbor Farmacevtskega vestnika ima 9 članov, ki jih imenuje izvršni odbor na predlog izdajateljskega sveta.

Uredniški odbor je odgovoren za izbiro strokovnih recenzentov v sodelovanju z odgovornim in glavnim urednikom.

V okviru vsebinske zasnove periodičnih publikacij in Kodeksa farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva je uredniški odbor pri svojem delu neodvisen in samostojen.

Uredniški odbor odloča tudi o vrsti komercialnih oglasov, ki smejo v objavo.

Za bistveno spremembo vsebinske zasnove Farmacevtskega vestnika mora uredniški odbor predhodno pridobiti mnenje izdajateljskega sveta in sklep izvršnega odbora Društva.

 

 1. člen

Uredniški odbor Farmacevtskega vestnika skrbi za recenzijo objavljenih prispevkov in ustrezno jezikovno obliko člankov. Recenzije potekajo v pisni obliki. Uredniški odbor zagotavlja tajnost recenzij.

Recenzije hrani glavni urednik Farmacevtskega vestnika oziroma sekretariat Društva za obdobje 4 let.

Recenzije prispevkov v posebnih številkah Farmacevtskega vestnika organizira gostujoči urednik.

 

 1. člen

Višino honorarjev za različne kategorije avtorskega dela določi izvršni odbor na podlagi predvidenega finančnega uspeha in skladno z merili, ki jih potrdi za tekoče leto.

 

IX. SEKRETARIAT DRUŠTVA

 

 1. člen

Za opravljanje administrativno-računovodskih del, tehničnih in podobnih opravil v okviru društvenih dejavnosti, Društvo organizira sekretariat.

Sekretariat sestavlja:

– generalni sekretar,

– tehnični urednik periodičnih revij,

– administrativni delavec in

– računovodja.

 

 1. člen

Skupščina Društva v letnem finančnem načrtu potrdi sredstva za osebne dohodke zaposlenih delavcev v sekretariatu.

 

 1. člen

Sekretariat Društva izvaja naloge na naslednjih delovnih področjih:

 1. sekretarsko področje,
 2. administrativno-računovodsko področje,
 3. založniško-izdajateljsko področje.

Sekretariat vodi računovodstvo, blagajno, evidenco in dokumentacijo o delovanju Društva, opravlja strokovna dela, organizira tehnično pripravo publikacij za tisk, izdajo in distribucijo publikacij, opravlja administrativno-tehnična dela za društvene organe, usklajuje delo s podružnicami in sekcijami ter opravlja druga občasna dela, skladno s sprejetim delovnim in finančnim načrtom in sklepi organov Društva.

 

 1. člen

Generalni sekretar Društva vodi in organizira delo sekretariata. Odgovoren je izvršnemu odboru Društva.

 

 1. člen

Zaposleni z Društvom sklepajo delovno pogodbo, ki jim določa pravice in obveznosti skladno z določili Pravilnika o nalogah in organizaciji delovne skupnosti Slovenskega farmacevtskega društva.

 

X. DRUŠTVENA PRIZNANJA

 

 1. člen

Društvena priznanja so: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje, priznanje častnega člana Društva in pohvala.

Podeljevanje priznanj ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva.

XI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Društvo zbira in obdeluje osebne podatke svojih članov in podatke oseb, ki so poslovno povezane z Društvom, le za namene, ki so potrebni za delovanje društva in opisani v teh Pravilih in Pravilniku SFD o varovanju osebnih podatkov. Osebne podatke zbirajo in obdelujejo pooblaščeni zaposleni in člani društva in samo za namene, za katere imajo pooblastilo. Podatki o članih niso javno dostopni.

 1. člen

Društvo je upravljalec osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje skladno z veljavno zakonodajo in Pravilnikom SFD o varovanju osebnih podatkov. Društvo lahko uporabi osebne podatke samo za namen, za kateri je bila dana osebna privolitev in jih ne posreduje tretjim osebam. Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko posameznik dobi pri upravljavcu osebnih podatkov na sekretariatu Društva.

XII. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo preneha obstajati, če tako sklene skupščina društva z 2/3 večino, ali če se število članov društva zmanjša pod 10 ali po samem zakonu.

Če Društvo preneha obstajati, se po poravnavi vseh obveznosti njegovo premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

 

 1. člen

Skupščina Društva pojasnjuje ta Pravila in daje obvezno razlago.

 1. člen

Z uveljavitvijo teh Pravil prenehajo veljati vsa do sedaj sprejeta Pravila.

 1. člen

Ta Pravila začnejo veljati naslednji dan, ko jih sprejme skupščina Društva.

 

Andrijana Tivadar                                                                                           Marko Anderluh

Generalna sekretarka                                                                                     Predsednik Društva

 

 

Ljubljana, 14. maj 2022

Besedilo Pravil SFD potrdil izvršni odbor Društva na seji 19. aprila 2022.