Pravila SFD

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, št. 49/98 in št. 89/99) je 43. Skupščina Slovenskega farmacevtskega društva, 12. maja 2018 sprejela (v nadaljnjem besedilu Pravila) Temeljni akti – pravila Slovenskega farmacevtskega društva.

1. člen
Slovensko farmacevtsko društvo je prostovoljno strokovno združenje farmacevtskih delavcev, v katerem njeni člani uresničujejo svoje interese, opredeljene v Pravilih skladno z veljavno zakonodajo.

I. Ime in sedež društva

2. člen
Ime društva je: Slovensko farmacevtsko društvo (v nadaljnjem besedilu Društvo).
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Sedež Društva je v Ljubljani, Dunajska cesta 184 A.

3. člen
Društvo je pravna oseba, ki ima pečat ovalne oblike, z logotipom kratice SFD s kačo na sredini, ob robu pečata pa izpisano celotno ime.

II. Zastopanje društva

4. člen
Društvo zastopa predsednik. V njegovi odsotnosti zastopa Društvo podpredsednik.
Akte in spise podpisujeta predsednik ali podpredsednik Društva in generalni sekretar. Finančne listine podpisujejo generalni sekretar ali osebe, ki jih pooblasti izvršni odbor Društva.

5. člen
Delo Društva in njegovih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik in generalni sekretar Društva.

6. člen
Društvo se za uresničevanje svojih ciljev povezuje z drugimi strokovnimi društvi, lahko se včlani v sorodno slovensko ali mednarodno društvo ali združenje društev, če njihova dejavnost ni nasprotna interesom Republike Slovenije.

III. Namen in naloge društva

7. člen
Osnovna dejavnost in namen Društva:

 • povezovanje strokovnih delavcev, ki delujejo na področju farmacije in v sorodnih strokah s ciljem izmenjave mišljenj in izkušenj, posredovanja novih idej in izboljšav pri strokovnem, znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem delu,
 • sodelovanje pri izpopolnjevanju in izobraževanju strokovnega kadra,
 • založniška dejavnost,
 • obveščanje s področja delovanja SFD,
 • delovanje v javnem interesu na področju znanosti in zdravstva.

8. člen
Društvo uresničuje svoje naloge in cilje iz 7. člena Pravil prek svojih organov tako:

 • izvaja programe strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za strokovno in laično javnost
 • opravlja publicistično dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
 • organizira strokovne in družabne prireditve,
 • se povezuje z javnimi ustanovami in zavodi, s sorodnimi združenji in društvi v Republiki Sloveniji in zunaj nje,
 • sodeluje pri izvajanju raziskovalnih projektov s področja farmacije.

IV. Članstvo

9. člen
Člani društva postanejo lahko vsi farmacevtski delavci ali drugi strokovni sodelavci, ki delujejo v farmaciji ali podobnih okoljih, študentje farmacevtske fakultete in delujejo v društvu pod enakimi pogoji.

Pod enakimi pogoji lahko postanejo člani društva tudi tujci.

10. člen
Vsak, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena in ni v kazenskem postopku, se lahko prijavi tajništvu SFD z izpolnjenim pristopnim obrazcem in izjavo, da bo spoštoval Pravila Društva in Kodeks farmacevtske etike članov SFD.

Slovensko farmacevtsko društvo zbira in obdeluje osebne podatke članov in jih uporablja za obveščanje članov s področja delovanja SFD in izvajanje drugih društvenih aktivnosti, za pošiljanje društvenih gradiv ter za interno statistično analizo o strukturi članov.
Član društva postane, ko vplača vpisnino.

O sprejemu člana, ki ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena, odloča izvršni odbor.

11. člen
Člani imajo pravico:

 • sodelovati pri izpolnjevanju društvenih nalog, ki izhajajo iz namena društva,
 • se udeleževati vseh društvenih prireditev in skupščine pod pogoji, ki jih določi organizator,
 • prejemati društveno glasilo,
 • voliti organe društva in biti izvoljeni,
 • sodelovati pri upravljanju društva.

Dolžnost članov je, da spoštujejo akte Društva, načela farmacevtske etike, odločitve društvenih organov in redno plačujejo članarino.

12. člen

Članstvo preneha z izstopom, s črtanjem, izključitvijo ali smrtjo.
Sekretariat društva vodi evidenco poravnanih vplačil za članarino in črta iz Društva člana, ki je v zaostanku s plačilom letne članarine in je ni poravnal niti po dveh pisnih opominih.
SFD izbriše podatke o članu, ki mu je članstvo prenehalo, razen tistih, ki jih mora hraniti zaradi zakonsko določenih obveznosti in poročil.

Člana lahko izključi disciplinsko sodišče, če:

 • zavestno krši Pravila ali druge predpise Društva,
 • krši določila Kodeksa farmacevtske etike članov Slovenskega farmacevtskega društva,
 • mu je s sodbo sodišča izrečena kazen za storitev hujšega kaznivega dejanja.

Prizadeti član se na sklep disciplinskega sodišča lahko pritoži izvršnemu odboru društva, ki odloči dokončno z absolutno večino.
Ob prenehanju članstva se vplačana članarina ne vrača.

V. Financiranje

13. člen
Viri materialnih sredstev so: članarina, vpisnina, prihodki od pridobitne dejavnosti, prihodki iz javnih sredstev, donacije in drugo.
Za doseganje ciljev, ki izhajajo iz namena Društva in nimajo druge materialne osnove, opravlja Društvo neposredno pridobitno dejavnost, ki obsega: kotizacije za strokovne prireditve, posredovanje reklamnih sporočil, prodaja strokovne literature, naročnine na periodične revije, prispevke za izvajanje osnovne dejavnosti in drugo.

14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz prejšnjega člena, sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog Društva, v skladu s 7 . členom tega akta.

15. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Društvo zagotavlja podatke o finančno materialnem poslovanju v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in o tem obvešča izvršni odbor Društva. Zaključni račun potrjuje izvršni odbor Društva na predlog mnenja nadzornega odbora.
Generalni sekretar vodi finančno in materialno poslovanje kot dober gospodar v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem Društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju Društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun pri NLB Ljubljana številka 02010-0016686585.
Dejavnosti, kot so: kongresi, posvetovanja sekcij in podružnic, izdaja posameznih knjig itd., vodi in prikazuje sekretariat Društva prek posebej vodenih stroškovnih mest in o poslovnem uspehu obvešča organizatorja in izvršni odbor Društva enkrat letno.
Društvo odgovarja za svoje obveznosti s svojim lastnim premoženjem, njegovi člani pa za njegove obveznosti ne odgovarjajo.

VI. Notranja organizacija društva

16. člen
Društvo izvaja svoje osnovne naloge prek svojih organov, v podružnicah in sekcijah.

17. člen
Podružnice se organizirajo po teritorialnem načelu. Podružnico vodi predsednik, v matičnem društvu pa jo zastopa v izvršni odbor izvoljeni član.

18. člen
Člani Društva se lahko združujejo v sekcijo z namenom, da negujejo, pospešujejo in propagirajo posamezne discipline znanstvene in uporabne farmacije in sorodnih strok. Sekcije povezujejo člane Društva glede na skupne interese posameznih članov. Sekcijo vodi predsednik, v matičnem Društvu pa jo zastopa v izvršni odbor izvoljeni član.

19. člen
Predlog za ustanovitev podružnice mora podati najmanj 25 članov z geografskega področja, na katerem želijo organizirati podružnico.
Predlog za ustanovitev podružnice obravnava izvršni odbor na podlagi utemeljitve ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor presodi, da bo ustanovitev nove podružnice pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi podružnice odloči.
Predlog za ustanovitev sekcije mora podati najmanj 10 članov.
Predlog za ustanovitev sekcije obravnava izvršni odbor na podlagi utemeljitve, rezultatov opravljenega projektnega dela ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor presodi, da bo ustanovitev nove sekcije pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi sekcije odloči.

Če podružnica ali sekcija v zadnjih dveh letih ni izvajala nobenih aktivnosti, ni sklicala občnega zbora in ni oddala poročila o delu, izvršni odbor predlaga skupščini SFD njeno ukinitev.
Če se število članov podružnice zmanjša pod 25 in sekcije pod 10, se podružnica / sekcija avtomatsko ukine, premoženje pa preide v last matičnega društva.

20. člen
Pristojnosti in obveznosti podružnic in sekcij določa Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij društva, ki ga sprejema skupščina Društva.
Sekcije in podružnice niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva.

VII. Upravljanje in nadzor društva

21. člen
Organi Društva so:
1. skupščina,
2. izvršni odbor,
3. nadzorni odbor,
4. disciplinsko sodišče,
5. odbor za podeljevanje društvenih priznanj,
6. glavni in odgovorni uredniki periodičnih publikacij,
7. izdajateljski svet.

Organi Društva veljavno odločajo, če je na zasedanju navzočih najmanj polovica članov.
Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih članov.

1. Skupščina

22. člen
Skupščina je najvišji organ Društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče društveni izvršni odbor najmanj enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 5 % članov SFD. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.
O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Na skupščini zastopajo člane Društva predstavniki podružnic in sekcij – delegati, ki jih določijo na občnih zborih. En predstavnik (delegat) zastopa 10 ali več članov Društva. Podružnice ne more zastopati več kot ena desetina vseh članov.

23. člen
Skupščina opravlja naslednje naloge:
1. obravnava poročila izvršnega odbora in nadzornega odbora,
2. odloča o ustanavljanju sekcij, podružnic in podobnih oblik delovanja,
3. odloča o vključevanju Društva v enaka ali podobna združenja,
4. potrjuje letni program dela Društva in finančni plan ter višino članarine,
5. sprejema Pravila Društva ter njegove spremembe in dopolnitve, Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj, splošni Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij,
6. voli in razrešuje predsednika in organe Društva,
7. mandat organov Društva je 2 leti in se lahko še tri-krat ponovi, mandat glavnih urednikov in uredniških odborov ni omejen,
8. odloča o prenehanju delovanja Društva, podružnic ali sekcij
9. odloča o pomembnih gospodarskih in drugih temeljnih društvenih zadevah,
10. odloča o drugih zadevah v skladu s cilji in namenom društva.

24. člen
Skupščina veljavno odloča, če je na zasedanju navzočih najmanj polovica predstavnikov (delegatov), ki zastopajo vsaj tretjino podružnic in sekcij.
Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Volitve kandidatov so javne ali tajne, če za eno funkcijo kandidira več članov. O zasedanju vodijo zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
Če je skupščina Društva preložena zaradi nesklepčnosti, izvršni odbor določi drug datum zasedanja v roku 30 dni. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča na podlagi že znanega dnevnega reda, ne glede na število prisotnih članov, vendar ne manj kot 10 delegatov.
Sklepe skupščine objavijo v društvenem strokovnem glasilu.

2. Izvršni odbor

25. člen
Izvršni odbor (IO) je izvršilni organ skupščine.
Izvršni odbor sestavljajo predsednik Društva in po en predstavnik podružnice in sekcije.
Predsednik Društva je obenem predsednik IO.
Izvršni odbor na prvi seji izvoli izmed svojih članov podpredsednika Društva.

26. člen
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik Društva po potrebi, vendar najmanj 4-krat letno.
Seja je sklepčna, če je na seji navzočih najmanj polovica članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če je zanje glasovala večina vseh prisotnih članov. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in generalni sekretar. Sejam izvršnega odbora lahko prisostvujejo predsednik nadzornega odbora in predsedniki podružnic in sekcij, če niso člani izvršnega odbora, vendar brez pravice glasovanja.

27. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
1. skrbi za izvrševanje sklepov skupščine, letnega plana in drugih društvenih nalog,
2. spremlja finančno poslovanje in odloča o pomembnejših gospodarskih zadevah,
3. obravnava in potrjuje poročilo o poslovanju, ki mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva,
4. pripravlja finančni in delovni načrt,
5. pripravlja predlog Pravil društva in Pravilnika o podeljevanju društvenih priznanj in sprejema druge akte društva
6. predlaga višino članarine in vpisnine ter delitev članarine podružnicam in sekcijam,
7. določa ceno publikacij, naročnin, višine kotizacij, avtorske honorarje,
8. daje soglasje na izplačila z žiro računa Društva, ki presegajo znesek, določen s sprejetim sklepom in niso bila prej načrtovana,
9. imenuje člane uredniških odborov periodičnih publikacij in delovna telesa za izvajanje posameznih nalog Društva. Naloge, število članov in predsednike delovnih teles določi izvršni odbor. Člani delovnih teles so lahko le člani društva. Za svoje delo so člani delovnih teles odgovorni izvršnemu odboru. Izjemoma lahko Društvo povabi k sodelovanju zunanje sodelavce.
10. predlaga razrešnico organov Društva in razrešuje delovna telesa
11. obravnava in odloča o poročilih: izdajateljskega sveta, uredniških odborov, disciplinskega sodišča, odbora za podeljevanje društvenih priznanj in drugih delovnih teles Društva ter podružnic in sekcij
12. na skupščini podeljuje društvena priznanja: Minařikovo, odličje, Miařikovo priznanje in Priznanje častnega člana
13. sprejema odločitve s področja delovnih razmerij zaposlenih delavcev,
14. poroča skupščini o delu društva,
15. izvaja program, ki ga sprejme skupščina
16. poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

28. člen
Društvo in izvršni odbor zastopa predsednik. Predsednik:

 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 • skrbi za uresničevanje delovnega načrta in sklepov organov Društva,
 • odgovarja za zakonito delo Društva,
 • nadzira delo sekretariata Društva,
 • odreja izplačila z žiro računa Društva, ki niso bila prej načrtovana do vsote, ki jo določi izvršni odbor društva,
 • poroča skupščini Društva,
 • v primeru opravilne nesposobnosti funkcionarja društva, imenuje njegovega namestnika predsednik društva v soglasju z izvršnim odborom. Namestnik lahko to funkcijo opravlja največ do naslednje redne skupščine Društva.

Predsednik je dolžan sklicati sejo izvršnega odbora na zahtevo najmanj petih članov izvršnega odbora v roku 15 dni po predložitvi zahteve za sklic. Predlagatelj je dolžan predložiti utemeljen predlog dnevnega reda. V primeru, da predsednik ne skliče seje v predvidenem roku, jo skliče predlagatelj sam.

3. Nadzorni odbor

29. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člani odbora izvolijo predsednika. Sejo nadzornega odbora skliče predsednik vsaj 5 dni pred oddajo zaključnega računa.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora Društva.

30. člen
Nadzorni odbor ocenjuje in nadzira izvajanje sklepov skupščine in delovnega načrta, delo organov Društva in zaposlenih delavcev, finančno in materialno poslovanje ter izvajanje temeljnega akta in njegovih drugih splošnih aktov. Skupščini poda letno poročilo
Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti IO Društva, po potrebi pa lahko skliče tudi izredno skupščino.

4. Disciplinsko sodišče

31. člen
Disciplinsko sodišče šteje sedem članov. Člani disciplinskega sodišča ne morejo biti hkrati člani izvršnega ali nadzornega odbora Društva. Disciplinsko sodišče obravnava kršitve Kodeksa farmacevtske etike članov SFD in Pravil SFD.

32. člen
Uvedbo postopka predlaga občni zbor podružnice ali sekcije in disciplinskemu sodišču predloži utemeljitev prijave.
Prijavo obravnavajo in o njej odločajo le člani disciplinskega sodišča, ki niso v navzkrižju interesov.
Disciplinsko sodišče prične postopek z obravnavo prijave in pregledom dokumentacije.
Disciplinsko sodišče izvede dokaze z zaslišanjem predstavnika predlagatelja postopka in prijavljenega člana.
Disciplinsko sodišče veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj 5 članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Disciplinsko sodišče prijavljenega člana oprosti obtožb, izreče opomin ali člana izključi iz Društva.
Zoper sklep disciplinskega sodišča se prizadeti član lahko pritoži izvršnemu odboru Društva.
Izvršni odbor odloči dokončno z absolutno večino.

5. Odbor za podeljevanje društvenih priznanj

33. člen
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj sestavlja 7 članov, ki jih imenuje skupščina društva za mandat dveh let, z možnostjo še treh ponovnih izvolitev. Odbor za podeljevanje društvenih priznanj vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani na prvi seji. Predsednik zastopa Odbor za podeljevanje društvenih priznanj, sklicuje seje, obvešča Izvršni odbor Društva in Skupščino o sklepih Odbora.
Odboru za podeljevanje društvenih lahko predseduje le član, ki je že prejel odličje. Ostali člani morajo imeti vsaj deset let delovne dobe, s svojim delom so se že afirmirali v farmacevtski stroki, aktivno so več let sodelovali tudi z matičnim društvom in delujejo na različnih področjih v farmaciji.

34. člen
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj objavlja razpis in obravnava predloge za podelitev društvenih priznanj skladno s Pravilnikom o podeljevanju društvenih priznanj in Poslovnikom o delu Odbora za podeljevanje društvenih priznanj.
Odbor za podeljevanje društvenih priznanj pripravlja tudi predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljujejo druge domače in tuje organizacije.

PUBLICISTIČNA DEJAVNOST

35. člen
VIII. poglavje Pravil Društva ureja način opravljanja publicistične dejavnosti Društva, določa namen društvenih publikacij, vsebinsko zasnovo periodičnih publikacij ter pravice in odgovornosti glavnih in odgovornih urednikov.

36. člen
Društvo izdaja naslednje publikacije:
a) Periodične publikacije
b) Priložnostne izdaje, zbornike, skripta in knjige
c) Pogodbeno prevzeta dela za potrebe drugih naročnikov.
Izdajanje periodičnih publikacij organizira sekretariat Društva. Društvo ima vlogo izdajatelja in založnika.

Kot založnik lahko v imenu Društva nastopi tudi Sekcija, podružnica, organizacijski odbor za pripravo strokovnih prireditvah ali predstavnik farmacevtskih ustanov v primeru izdaje publikacij navedenih v točkah b in c prvega odstavka tega člena. Izdajanje teh publikacij koordinira in obravnava izdajateljski svet in izdajo organizira s soglasjem Izvršnega odbora.

IMPRESUM

37. člen
Na vsakem izvodu tiska, ki ga izda Slovensko farmacevtsko društvo, morajo biti navedeni naslednji podatki:

 • poln naslov SFD
 • ime in priimek glavnega in odgovornega urednika, v primeru posebnih izdaj tudi ime in priimek gosta urednika
 • ime in priimek avtorja oz. vseh avtorjev
 • naslov uredništva oz. ustanove, kjer je sedež odgovornega urednika
 • imena in priimki članov uredniškega odbora in izdajateljskega sveta
 • ime tiskarne, ki izvode tiska ali razmnožuje
 • mesec in leto tiskanja izvoda
 • naklada

PERIODIČNE PUBLIKACIJE

38. člen
SFD podpira izdajanje periodičnih publikacij, ker so pomembne za izobraževanje članov Društva in prenos informacij o dosežkih slovenske farmacije v javnost. Prispevke objavlja praviloma v slovenskem jeziku, razen strokovnih člankov tujih avtorjev, ki jih objavlja v angleškem jeziku, s povzetkom v slovenskem jeziku. Izvršni odbor določi način in financiranje periodičnih publikacij v letnem finančnem načrtu

39. člen
Društvo izdaja praviloma vsake 3 mesece periodično publikacijo: Farmacevtski vestnik.
Farmacevtski vestnik je neprofitno glasilo, namenjeno objavljanju preglednih in raziskovalnih člankov, obvestil o novostih v stroki, drugim informacijam, ki zadevajo farmacijo in informacijam o delu organov društva.

Farmacevtski vestnik vsebuje stalne rubrike, ki so tehnično ločene med seboj:

 • pregledne in originalne znanstvene članke
 • Prebrali smo za vas
 • društvene vesti
 • osebne vesti
 • razna nekomercialna obvestila
 • komercialne strani za oglase

Farmacevtski vestnik prejemajo člani SFD brezplačno. Ostali naročniki Farmacevtskega vestnika plačujejo naročnino.

6. Glavni in odgovorni urednik periodičnih publikacij

40. člen
Vse periodične publikacije morajo imeti odgovornega in glavnega urednika, ostale publikacije imajo glavnega urednika ali avtorja/e.

Urednike Farmacevtskega vestnika imenuje in razrešuje skupščina društva na predlog izvršnega odbora društva.

Odgovornega urednika ostalih publikacij potrdi Izdajateljski svet na predlog založnika.

Za podatke v besedilih odgovarjajo avtorji. Uredniški odbor je odgovoren za izbiro strokovnih recenzentov.

41. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike skladno z vsebinsko zasnovo publikacije. Določa smernice za sestavo posamezne številke, na podlagi strokovnih ocen razvršča in izbira članke in skrbi za pridobivanje sodelavcev.
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno informacijo in zagotavlja objavo popravkov objavljenih informacij na zahtevo avtorja in s soglasjem uredniškega odbora.

Odgovorni urednik Farmacevtskega vestnika poroča najmanj enkrat letno skupščini društva o uredniški politiki, ki jo je vodil uredniški odbor in načrtih za prihodnje leto.

V primeru izdaje posebnih številk periodičnih publikacij je odgovorni urednik odgovoren za ohranjanje vsebinske zasnove glasila, za objavljene informacije pa odgovarja gost urednik.

Odgovorni urednik periodičnih publikacij mora biti član SFD, farmacevt po osnovni izobrazbi in mora imeti najmanj 9. stopnjo izobrazbe.

42. člen
Skladno z 29. členom Pravil društva glavni urednik zastopa uredniški odbor.
Glavni urednik organizira izdajanje periodičnih publikacij, skrbi za povezavo uredniškega odbora z izdajateljskim svetom in drugimi organi društva, skrbi za povezave z založbami in knjižnicami, s katerimi glasilo sodeluje in spremlja delo tehničnega urednika. Skladno s sprejetim finančnim načrtom predlaga izboljšave izvršnemu odboru SFD.

Glavni urednik pripravi poročilo za uredniški odbor in izdajateljski svet in poroča izvršnemu odboru.

Glavni urednik periodičnih publikacij mora biti član SFD, farmacevt po osnovni izobrazbi in mora imeti najmanj 9. stopnjo izobrazbe.

43. člen
Uredniški odbor Farmacevtskega vestnika sestavlja 7 članov, ki jih imenuje izvršni odbor na predlog odgovornega urednika in izdajateljskega sveta.
Uredniške odbore ostalih publikacij imenuje Izdajateljski svet na predlog založnika.

Uredniški odbori pripravljajo vsebino vsake posamezne publikacije posebej, skladno z vsebinsko zasnovo, ki izhaja iz namena publikacije in jo določa 39. člen teh Pravil oz. založnik v primeru priložnostnih izdaj. V okviru vsebinske zasnove periodičnih publikacij in Kodeksa farmacevtske etike je Uredniški odbor pri svojem delu neodvisen in samostojen. Uredniški odbor odloča tudi o vrsti komercialnih oglasov, ki smejo v objavo.

Za bistveno spremembo vsebinske zasnove Farmacevtskega vestnika mora uredniški odbor predhodno pridobiti mnenje izdajateljskega sveta in sklep izvršnega odbora društva.

7. Izdajateljski svet

44. člen
Izdajateljski svet šteje 7 članov, ki jih imenuje skupščina Društva iz različnih področij dela v farmaciji. Člani izdajateljskega sveta izvolijo predsednika na prvi seji po izvolitvi.

Pravice in odgovornosti izdajateljskega sveta
• obravnava vsebino publikacij, naklade, nove izdaje knjig in revij ter tehnično oblikovanje,
• spremlja gmotni položaj izdajateljske dejavnosti Društva in o tem obvešča izvršni odbor,
• imenuje urednike vseh društvenih publikacij, razen periodičnih
• izvršnemu odboru predlaga kandidate za urednike in člane uredniških odborov periodičnih publikacij in njihovo razrešitev

RECENZIJE ČLANKOV

45. člen
Na predlog odgovornega in glavnega urednika skrbi Uredniški odbor Farmacevtskega vestnika za strokovno oceno objavljenih prispevkov in ustrezno jezikovno obliko člankov. Recenzije potekajo v pisni obliki po predpisanih obrazcih, ki so del Pravilnika o publicistični dejavnosti društva. Uredniški odbor zagotavlja tajnost recenzij.

Recenzije prispevkov v posebnih številkah Farmacevtskega vestnika organizira gost urednik.
Recenzije prispevkov v zbornikih in drugih priložnostnih publikacijah organizira odgovorni urednik s pooblastilom založnika.

AVTORSKI HONORARJI

46. člen
Višino honorarjev za različne kategorije avtorskega dela določi izvršni odbor na podlagi predvidenega finančnega uspeha in skladno z merili, ki jih potrdi za tekoče leto.

IX. Sekretariat društva

47. člen
Za opravljanje administrativno-računovodskih del, tehničnih in podobnih opravil v okviru društvenih dejavnosti, Društvo organizira sekretariat.
Sekretariat sestavlja:

 • generalni sekretar,
 • tehnični urednik periodičnih revij,
 • administrativni delavec in
 • računovodja.

48. člen
Skupščina Društva v letnem finančnem načrtu potrdi sredstva za osebne dohodke zaposlenih delavcev.

49. člen
Sekretariat Društva izvaja naloge naslednjih delovnih področij:
1. sekretarsko področje
2. administrativno-računovodsko področje
3. založniško-izdajateljsko področje
Sekretariat vodi računovodstvo, blagajno, evidenco in dokumentacijo o delovanju SFD, opravlja strokovna dela, organizira tehnično pripravo publikacij za tisk, izdajo in distribucijo publikacij, opravlja administrativno-tehnična dela za društvene organe, usklajuje delo s podružnicami in sekcijami ter opravlja druga občasna dela, skladno s sprejetim delovnim in finančnim načrtom in sklepi organov Društva.

50. člen
Generalni sekretar Društva vodi in organizira delo sekretariata. Odgovoren je izvršnemu odboru Društva.

51. člen
Zaposleni z Društvom sklepajo delovno pogodbo, ki jim določa pravice in obveznosti skladno z določili
Pravilnika o nalogah in organizaciji delovne skupnosti društva.

X. Društvena priznanja

52. člen
Društvena priznanja so: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje, priznanje častnega člana Društva in pohvale.
Podeljevanje priznanj ureja Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj.

XI. Varovanje osebnih podatkov

53. člen
Društvo zbira in obdeluje osebne podatke svojih članov in podatke oseb, ki so poslovno povezane z Društvom, le za namene, ki so potrebni za delovanje društva in opisani v Pravilih SFD in Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Društva. Osebne podatke zbirajo in obdelujejo pooblaščeni zaposleni in člani društva in samo za namene, za katere imajo pooblastilo. Podatki o članih niso javno dostopni.

54. člen
SFD je upravljalec osebnih podatkov, ki jih zbira in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo in Pravilnikom SFD o varovanju osebnih podatkov. SFD lahko uporabi osebne podatke samo za namen, za kateri je bila dana osebna privolitev in jih ne posreduje tretjim osebam. Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko posamezniki dobijo pri upravljavcu osebnih podatkov na tajništvu SFD.

XII. Končne določbe

55. člen
Društvo preneha obstajati, če tako sklene skupščina društva z 2/3 večino ali če se število članov društva zmanjša pod 10 ali po samem zakonu.
Če Društvo preneha obstajati, preide njegovo premoženje v novo ustanovljeno društvo s podobnim namenom. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

56. člen
Skupščina Društva pojasnjuje ta Pravila in daje obvezno razlago.

57. člen
Z dnem, ko začnejo veljati ta Pravila, prenehajo veljati Pravila Slovenskega farmacevtskega društva, sprejeta na skupščini delegatov SFD, 16. maja 2015, v Portorožu.

58. člen
Ta Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina Društva.

Matjaž Tuš, predsednik SFD