Pravilnik o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva

Na podlagi 34. in 52. člena Pravil Slovenskega farmacevtskega društva, je 46. skupščina Društva, ki je potekala v petek, 17. septembra 2021, v Ljubljani, potrdila

 

 

P R A V I L N I K

o podeljevanju priznanj Slovenskega farmacevtskega društva

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Slovensko farmacevtsko društvo (v nadaljevanju tudi SFD ali Društvo) podeljuje naslednje vrste društvenih priznanj: Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje, priznanje častnega člana društva in pohvala. Podeljujejo se za posebne zasluge pri delovanju društva in razvoj farmacevtske stroke članom SFD z visoko stopnjo osebne integritete in ugledom.

 

2. člen

Minařikovo odličje se podeli članu SFD za izjemne zasluge pri delovanju Društva, za posebne uspehe pri razvoju farmacije na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno organizacijskem področju.

Minařikovo priznanje se podeli članu SFD za zasluge pri delovanju Društva, podružnice ali sekcije v lokalnem okolju ali širše, za uspehe pri razvoju farmacije na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem ali strokovno organizacijskem področju.

Priznanje častnega člana se podeli za izredne zasluge pri razvoju farmacevtske dejavnosti, njej sorodne stroke ali za posebne zasluge za Društvo.

Pohvala se podeli članu SFD za zasluge pri delovanju Društva, podružnice ali sekcije na strokovnem, znanstvenem ali socialnem področju.

 

 1. člen

Minařikovo odličje se podeli članu SFD, ki je:

 1. uspešno deloval v SFD, praviloma vsaj 20-let, za izjemne zasluge pri razvoju in uveljavljanju slovenske farmacije v širši družbeni skupnosti;
 2. na področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela pomembno prispeval k razvoju farmacevtske znanosti, se uveljavil v slovenskem in mednarodnem prostoru z objavami v domačih in tujih časopisih in publikacijah oziroma na domačih in tujih kongresih, ali deloval na prenašanju izsledkov znanstveno-raziskovalnega dela v prakso, ali
 3. na strokovno organizacijskem področju uveljavil dosežke v stroki in s tem pomembno prispeval h gospodarskemu in družbenemu razvoju (patenti, inovacije, razširitev dejavnosti, organizacija novih dejavnosti itd.), organiziral in vodil mentorsko delo (vodenje pripravnikov, vodenje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ipd.).

 

Minařikovo priznanje se lahko podeli članom SFD:

 1. za uspešno, praviloma 10-letno organizacijsko in/ali strokovno delovanje v podružnicah, sekcijah ali organih Društva;
 2. za uspešno predstavitev dosežkov znanstveno-raziskovalnega dela strokovni javnosti in širši družbeni skupnosti (predavanja, publiciranje) in prenos rezultatov v prakso v lokalnem okolju ali širše, ali
 3. za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo pri širjenju farmacevtske dejavnosti in uveljavitvi novih oblik delovanja, ki so prispevale k razvoju farmacije.

 

Za utemeljitev uspešnosti kandidata mora predlagatelj navesti pozitivne spremembe v delovnem okolju, ki so posledica kandidatovih aktivnosti. Iz predloga mora biti razvidno, kako je kandidat v smislu kakovosti in obsega dela presegel svoje obveznosti, ki izhajajo iz opisa del in nalog delovnega mesta, ki ga zaseda.

 

Pohvala se lahko podeli članom SFD:

 1. za uspešno delo pri izvedbi delovnega plana društva, podružnice/sekcije,
 2. za odmeven dosežek na področju znanosti ali stroke,
 3. za uveljavljanje farmacevtske stroke v lokalnem okolju ali širše.

 

 1. člen

Na vsaki skupščini se podeli največ eno Minařikovo odličje in največ 5 Minařikovih priznanj.

Članu, ki je že prejel Minařikovo priznanje, lahko Izvršni odbor podeli Minařikovo odličje šele po preteku petih let.

Pohvale podelijo izvršni odbori podružnic in sekcij na občnih zborih, imena pohvaljenih pa se javno objavijo na redni skupščini SFD.

 

5. člen

Predloge za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja ali priznanja častnega člana Društva lahko podajo podružnice in sekcije Odboru za podeljevanje društvenih priznanj, potem ko jih potrdi občni zbor podružnice oz. sekcije. Predlogi morajo vsebovati vse zahtevane priloge iz 7. člena tega Pravilnika.

Predloge za podelitev pohval podajo člani izvršnemu odboru svoje podružnice/sekcije, ki odloči o podelitvi. V predlogu za pohvalo je potrebno navesti ime in priimek člana, ki prejme pohvalo, izrek pohvale, kraj in datum podelitve.

 

6. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj sestavlja 7 članov, ki jih v skladu s 33. členom Pravil SFD imenuje skupščina za mandat dveh let, z možnostjo še treh ponovnih izvolitev. Odbor sprejme Poslovnik o svojem delu. Organizacijsko in administrativno-tehnično delo za Odbor opravi tajništvo Društva.

 

RAZPIS

 

7. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj objavi razpis za podelitev društvenih priznanj (Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje, priznanje častnega člana društva) v zadnji številki Farmacevtskega vestnika. V razpisu določi rok za prijavo kandidatov in navede dokumentacijo, ki jo morajo predlagatelji predložiti Odboru za podeljevanje društvenih priznanj:

– izpolnjeni obrazec za podelitev odličja/priznanja/priznanja častnega člana,

– utemeljitev,

– pri predlogu za Minařikovo odličje tudi bibliografijo,

– sklep organa, ki je predlog potrdil,

– izjava predlagatelja, da jamči za verodostojnost podatkov, vključenih v predlog za podelitev odličja in priznanj, ter da zagotavlja, da je pri izboru upošteval Kodeks farmacevtske etike članov SFD, in

– soglasje kandidata.

 

Rok za prijavo kandidatov mora poteči vsaj 4 mesece pred skupščino.

Obrazci za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja, priznanja častnega člana in pohvale so del tega Pravilnika in po rubrikah navajajo osebne podatke, sodelovanje kandidata v organih društva in drugih sorodnih organizacijah, dosedanja priznanja in kratko utemeljitev.

Soglasje kandidata mora pridobiti predlagatelj sam.

 

8. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj se sestane praviloma v 10 dneh po izteku roka za prijavo kandidatov za društvena priznanja.

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj predlaga Izvršnemu odboru v potrditev svoje predloge izbranih kandidatov za Minařikovo odličje, Minařikovo priznanje in priznanje častnega člana z utemeljitvami.

 

 

ODLOČANJE O PODELITVI DRUŠTVENIH PRIZNANJ

 

 1. člen

Odbor za podeljevanje društvenih priznanj obravnava vse predloge za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovega priznanja, priznanja častnega člana društva, ki so prispeli do roka in dokumentacija ustreza razpisnim pogojem.

Odbor veljavno odloča, če je na zasedanju navzočnih najmanj polovica članov. Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov prisotnih. Seja odbora lahko poteka tudi na daljavo.

 

Sklep Odbora za podeljevanje društvenih priznanj potrdi Izvršni odbor.

 

Predlagatelj se na sklep Izvršnega odbora lahko pritoži v roku dveh tednov. V tem primeru skliče predsednik Društva izredno sejo Izvršnega odbora, ki ponovno prouči celotno dokumentacijo o kandidatu, ki je bil zavrnjen. Izvršni odbor odloča dokončno s tajnim glasovanjem.

 

Predlagatelj lahko predlog za odličje, ki je bil utemeljen, pa zaradi omejenega števila društvenih priznanj ni bil sprejet, ponovi ob naslednjem razpisu.

 

IO podružnice/sekcije odloča o podelitvi pohval. Predsednik podružnice/sekcije nato sporoči tajništvu SFD podatke za pripravo listine o pohvali najkasneje do konca februarja v tekočem letu, in sicer je potrebno navesti ime in priimek člana, ki prejme pohvalo, izrek pohvale, kraj in datum podelitve.

 

 

10. člen

Društvena priznanja podelita na svečani način predsednik Društva in predsednik Odbora za podeljevanje društvenih priznanj na skupščini SFD oziroma na svečanem dogodku, ki ga društvo organizira v čast nagrajencem.

Imena nagrajencev in utemeljitve za podelitev Minařikovega odličja, Minařikovih priznanj in priznanja častnega člana se objavijo v Farmacevtskem vestniku.

 

Pohvale podeli predsednik podružnice/sekcije na rednem letnem občnem zboru.

Imena prejemnikov pohval prebere predsednik Društva na skupščini.

 

11. člen

Minařikovo odličje sestavljajo:

– umetniško delo, ki simbolno ponazarja farmacijo ter

– listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Minařikovega odličja ter besedilom, ki označuje izrek odličja.

 

Minařikovo priznanje sestavlja:

– listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku Minařikovega priznanja ter besedilom, ki označuje izrek priznanja.

 

Priznanje častnega člana sestavlja

listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku priznanja častnega člana ter  besedilom, ki označuje izrek priznanja.

 

Pohvalo sestavlja listina s podatki o podeljevalcu in prejemniku pohvale ter besedilom, ki označuje izrek pohvale.

 

12. člen

Tajništvo SFD vodi register imetnikov društvenih priznanj z vsemi potrebnimi podatki in dokumentacijo.

 

13. člen

Za uresničevanje tega Pravilnika se zagotovi sredstva v finančnem načrtu SFD.

 

14. člen

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme skupščina Slovenskega farmacevtskega društva.

Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha veljati Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj, sprejet na skupščini delegatov SFD, 16. maja 2015 v Portorožu.

 

 

Generalna sekretarka:                                                           Predsednik SFD:

Andrijana Tivadar                                                                  Matjaž Tuš

 

Ljubljana, 17. 9. 2021