STALIŠČE SFD O BREZŠIVNI SKRBI

Delovna skupina za pripravo izjave oz. stališča SFD o brezšivni skrbi, v sestavi Marko Anderluh (predsednik SFD, del sestanka), Mitja Kos (ZNANST), Maša Zadravec (SFJL), Urška Prelog (SKF), Aljaž Sočan (SBF), Danila Hriberšek (SBF), Alenka Kovačič (NO, SKF), Kaja Deberšek (SKF), se je sestala s pomočjo platforme Zoom, dne 25. 10. 2023.

Pripravili so besedilo stališča, ki ga je potrdil izvršni odbor SFD na svoji 4. seji dne 18. 1. 2024.

Stališče objavljamo na spletni strani SFD in je na voljo vsakomur, ki bi ga želel uporabiti in posredovati na naslove oseb in inštitucij, ki odločajo o izpolnjevanju pogojev za zagotavljanje storitve brezšivne skrbi.

 • Brezšivna skrb (ang. Seamless Care) pomeni kontinuirano zagotavljanje varne in kakovostne oskrbe pacienta s strani vseh udeleženih zdravstvenih delavcev med ravnmi in znotraj ravni zdravstvenega varstva. Koncept brezšivne skrbi v ospredje zdravstvene obravnave postavlja pacienta in predstavlja celosten pristop k njegovi obravnavi.
 • Koncept brezšivne skrbi, ki predvideva aktivno udeležbo farmacevtov v lekarniški dejavnosti, je bil zakonsko opredeljen v Zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16). Temu so sledili zakonski podakti ter standardi delovanja v lekarniški dejavnosti, strokovno opredeljeni v okviru Lekarniške zbornice Slovenije.
 • Zakon o lekarniški dejavnosti brezšivno skrb opredeljuje predvsem z vidika zdravil in delovanja farmacevtov na sledeči način: »Brezšivna skrb je zagotavljanje neprekinjene preskrbe pacienta z zdravili in farmacevtska obravnava pri prehajanju med različnimi ravnmi zdravstvenega varstva. V okviru brezšivne skrbi izvajalci lekarniške dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti zagotovijo medsebojno izmenjavo informacij o zdravljenju z zdravili pri posameznem pacientu, ki omogočajo hitro in učinkovito usklajevanje zdravljenja z zdravili in so pomembne za varno nadaljevanje zdravljenja z zdravili ob sprejemu pacienta v bolnišnico in ob odpustu z nje.«
 • Farmacevti so zaradi svojih strokovnih kompetenc ključni partnerji pacientom, zdravnikom kot nosilcem zdravstvene dejavnosti ter drugim zdravstvenim delavcem pri zagotavljanju pravilnega, varnega in učinkovitega zdravljenja z zdravili ter zadovoljstva pacientov s storitvami zdravstvenega varstva.

Za uspešno izvajanje brezšivne skrbi je:

  • potrebno zagotoviti zadostno število primerno izobraženega kadra na vseh nivojih zdravstvenega varstva ter ustrezno nadgradnjo obstoječih sistemov organizacije lekarniške dejavnosti,
  • pomembno zagotoviti uporabniku prijazno in učinkovito informacijsko podporo,
  • nujno zagotoviti učinkovito sodelovanje med farmacevti in zdravniki na različnih ravneh zdravstvenega varstva ter tudi med farmacevti in drugimi zdravstvenimi delavci in sodelavci,
  • pomembno vpeljati aktivne pristope zagotavljanja kakovosti storitve brezšivne skrbi na vseh nivojih zdravstvenega varstva,
  • potrebno kontinuirano razvijati in nadgrajevati načine udejanjenja brezšivne skrbi v klinični praksi.

Dve profesionalni društvi (Slovensko zdravniško društvo in Slovensko farmacevtsko društvo) sta 12. decembra 2023 organizirali strokovni dogodek »Z roko v roki«, ki je bil posvečen promociji brezšivne skrbi. Na simpoziju so člani SZD in SFD predstavili primere dobrih praks v terciarnem UKC LJ (bolnišnična lekarna), v SB Celje (odsek za klinično farmacijo), v ambulanti družinskega zdravnika v zdravstvenem domu (ZD Jesenice) in v DSO ter v lekarni (Dolenjske lekarne). Uvedbo brezšivne skrbi priporočata zdravniška in farmacevtska stroka v vsakdanjo prakso bolnišnic in zdravstvenih domov. Predstavljeni primeri dobre prakse nudijo modelne rešitve za vse slovenske regije in za vse tri nivoje zdravstvene dejavnosti.

Nazaj