Ustanovitev sekcije seniorjev

Pri Slovenskem farmacevtskem društvu (SFD) je bila ustanovljena SEKCIJE SENIORJEV pred 29. leti.

Ob listanju Farmacevtskih vestnikov, sem zasledila,da je bila sekcija seniorjev ustanovljena na XII.skupščine SFD,13. junija1987 v Mariboru (FV leto:1987, štev.:3-4; stran 171), predlog je podala Malči Špendl,mag.farm. Gotovo bo zanimivo navesti nekaj podatkov o upokojenih članih SFD, ki so bili objavljeni v Almanahih SFD iz leta 1971 in 1979, ko še ni bilo sekcije seniorjev.
Kratek sestavek v ALMANAHU iz leta 1971 pod naslovom: Upokojenci (str. 120) navaja: Ob koncu leta 1970, ko je SFD praznovalo svojo 20. obletnico delovanja je bilo v zasluženem pokoju 45 magistrov farmacije in dva farmacevtska tehnika. Ob prebiranju imen upokojencev ugotovimo, da so zvečine vsi predstavljali steber takratne slovenske farmacije.

V almanahu, ki je izšel ob 30. obletnici SFD, na strani 118, zasledimo pod naslovom: Upokojenci, podatek, da je približno število upokojenih farmacevtov in farm.tehnikov okrog 100.Točno število je težko določiti, ker veliko upokojenih članov SFD ni poslalo izpolnjenih anketnih listov. Navedeno pa je, da se udeležujejo društvenih srečanj in so aktivni tudi na športnem področju v okviru društva. Pozorno spremljajo društvena dogajanja, ki jih objavlja Farmacevtski vestnik, redno plačujejo članarino in se na splošno zanimajo za dogajanja v stroki.

Naraščanje števila upokojenih članov SFD je narekovalo organiziranost v sekcijo. Leta 1986 so ustanovili iniciativni odbor za zbiranje podpisov za ustanovitev Sekcije seniorjev pri SFD.
Pokojni član SFD Mirko Kmer, mag, farm., je skrbno zapisoval potek dogodkov ob ustanavljanju sekcije. Pobudo za ustanovitev sekcije je dala takratna predsednica SFD pokojna kolegica Fernanda Byrdich, mag.farm., ki je sklicala predsestanek za ustanovitev sekcije seniorjev. Predsestanek je bil sklican za 8. junij 1987 na sedežu SFD v Ljubljani na Dalmatinovi ulici 10/II. Na sestanku je bil soglasno sprejet sklep: Podani so vsi pogoji za ustanovitev sekcije seniorjev pri SFD.

Ob listanju Farmacevtskih vestnikov, sem iz zapisnika XII. Skupščine SFD, ki je bila 13. junija 1987 v Mariboru zasledila podatek, da je Skupščina SFD soglasno sprejela sklep,da se ustanovi Sekcija seniorjev pri SFD (objava v FV1987/ 38 ;štev.3-4; stran 171).

Ustanovni občni zbor Sekcije seniorjev je potekal v Ljubljani 15.marca 1988, v prostorih podjetja Salus. Delovni program za leto 1988:

1. Predavanje: Zdravstvo in vraštvo JV Afrike: dr.Mirolav Činč, mag.farm.
2. Obisk rojstne hiše prof.Franca Minařika, mag.farm.
3. Obisk Krke Tovarne zdravil v Novem mestu
4. Ogled Lavičkove lekarniške zbirke v Leku.
Za predsednika sekcije je bil izvoljen Mirko Kmet, podpredsednik: Marjan Kulot,
V izvršni odbor so bili izvoljeni:
Erik Košin, Zinka Potokar,Nada Cibic in Smiljan Vranjek.
Na seji odbora (1.4.1988) so kot dobitnika Minařikovega odličja predlagali prof.dr. Hrvoje Tartalija, mag.farm.
Prvi izlet sekcije je bil organiziran 19.5.1988.v Maribor. Izleta se je udeležilo 24 oseb.

Program je obsegal:

1.Obisk Muzeja v Mariboru, kjer je bilo načrtovano:

  • ogled filma o življenju in delu prof. Franca Minařika, mr.ph.
  • ogled filma o zdravljenju nekoč, v obdelavi novinarke Brede Kovič
  • ogled lekarniške zbirke v muzeju Maribor, ki jo je urejeval prof.F. Minařik,mr ph.
  • ogled arheoloških izsledkov o rimski cesti od Celja do Ptuja preko Maribora.

2. Odhod do rojstne hiše prof. Franca Minařika v Smolnik pri Rušah, kjer je bila leta 1987 ob stoletnici njegovega rojstva odkrita spominska plošča (na sliki).

Odbor sekcije je bil izredno aktiven, saj je potekala naslednja seja že 28. junija v Ljubljani. Iz zapisnika je razbrati, da so že takrat pripravili predlog za skupščino SFD, da so seniorji oproščeni kotizacije na strokovnih dogodkih ( simpoziji, kongresi, itd). Pripravili so tudi predlog Pravilnika o delu in poslovanju sekcije seniorjev.
19. oktobra 1988 so organizirali strokovno ekskurzija v Tovarno zdravil Krka. Udeležba: 11 članic in članov. Prevoz: osebni avtomobili.
2. občni zbor je bil v prostorih Kemofarmacije 6.aprila 1989.
Ekskurzija je bila organizirana 9.6.1989 : Obisk Inštituta za hmeljarstvo v Žalcu, kjer se je nahajal zeliščni vrt. Udeležba: 14 oseb, prevoz:osebni avtomobili.
Zelo izčrpno je zabeležen celotni potek ekskurzije z posameznimi vtisi na sami ekskurziji.
V letu 1990 je bila organizirana ekskurzija v Drogo, obrat Sudest v Gradišče pri Kozini in v Sečo pri Portorožu. Prevoz z osebnimi avtomobili, udeležlba:14 članic in članov.
V naslednjih letih je iz zapisnikov razvidno, da se je izvršni odbor sestajal po 4 krat letno, občni zbori so bili vsako leto, ekskurzije so bile zelo raznolike z različno tematiko od ogledov zeliščnih vrtov, tovarn zdravil, grosističnih podjetij, muzejev,itd.
Občni zbor sekcije seniorjev je potekal leta 1993 v Leku, 1994 v Krki. V Sekcijo seniorjev je bilo včlanjenih že 129 farmacevtov ter 39 srednjih in višjih farm. tehnikov. Leta 1995 je sekcija štela že 200 članic in članov.
Od leta 1995 do 2015 so potekali redni letni Občni zbori v Leku; (21 po številu).

Od ustanovitve do danes je sekcija seniorjev imela naslednje predsednice in predsednike:

1. Mirko Kmet (1987 – 1989)
2. Zinka Potokar (1989 – 1991)
3. Erik Košin (1991 – 1993)
4. Marjan Kulot (1993 – 1997) 2 mandata
5. Ivan Gornik (1997 – 1999)
6. Štefan Predin (1999 – 2001)
7. Milena Lešnjak ( 2001 – 2003)
8. Marija Brenčič ( 2003 -2007) 2 mandata
9. Lovro Dermota (2007 – 2011) 2 mandata
10. Tatjana Kogovšek –Vidmar(2011-2013)
11. Marija Vrtačnik (2013 –

Od dosedanjih predsednikov sekcije so pokojni že: Mirko Kmet, Erik Košin, Marjan Kulot, Štefan Predin in Ivan Gornik.
V Sekcija seniorjev je včlanjenih že 435 oseb (konec leta 2015).
Vsako leto spomladi potekajo redni letni občni zbori sekcije, ob katerih so organizirana tudi strokovna predavanja najrazličnejših vsebin.

Nazaj