Farmacevtski vestnik, številka 3, 2010

KAZALO

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Metka Krašna, Janez Jazbec, Peter Černelč, Dragoslav Domanović
Slovenska javna banka popkovnične krvi
Slovenian public cord blood bank

Darko Černe
Sodobna uporaba analize zunajceličnih nukleinskih kislin
v laboratorijski medicini
Contemporary use of cell-free nucleic acids analysis in laboratory medicine

Jasna Omersel, Borut Božič
Avtoimunost – mehanizmi in pomen redoks procesov
Autoimmunity – mechanisms and significance of redox processes

Matevž Luštrik, Rok Dreu, Stane Srčič
Primerjava in razvoj naprav za oblaganje delcev
Comparison and development of particle coating devices

Uroš Klančar, Igor Legen, Albin Kristl, Aleš Mrhar
»In vitro-in vivo« korelacija (IVIVC) za učinkovine v pripravkih s podaljšanim sproščanjem, ki se intenzivno metabolizirajo ali absorbirajo s prenašalci v prebavilih
In vitro in vivo correlation (IVIVC) for drugs in extended release formulations which are extensively metabolized or absorbed with transporters

Katja Berginc, Albin Kristl
Farmakološki učinki česnovih pripravkov in njihove interakcije z zdravilnimi
učinkovinami
The pharmacological effects of garlic supplements and their interactions with prescribed therapy