Farmacevtski vestnik, številka 4, 2012

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Marija Petek Šter
Epidemiologija in smernice zdravljenja kroničnih bolezni
Epidemiology and guidelines for the management of chronicle diseases

Iztok Grabnar
Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih temelječega zdravljenja z zdravili
From controlled clinical trials to evidence-based pharmacotherapy

Igor Pravst, Urška Blaznik, Aleš Krbavčič, Samo Kreft, Anita Kušar, Barbara Razinger, Elizabeta Mičović, Irena Rogelj, Jona Repe, Marjeta Recek, Vekoslava Stibilj
Priporočila za zagotavljanje kakovosti prehranskih dopolnil
Recommendations for the quality assurance of food supplements

Izvirni znanstveni članki –Original scientific articles

Mitja Kos, Darja Bečan
Sistematični pregled raziskav vrednotenja koristi klinične farmacije in farmacevtske skrbi
Systematic review of studies evaluating benefits of clinical pharmacy and pharmaceutical care services

Bojan Madjar, Nina Pisk
Ocena potencialnih in klinično pomembnih interakcij pri bolnikih s srčno žilnimi obolenji ter priporočila za ukrepanje lekarniškega farmacevta
The evaluation of the potential and clinically important interactions in patients with cardiovascular diseases and guidelines for the community pharmacist intervention

Mateja Antončič
Poimenovanje zdravil ter njihov vpliv na vsakdanjo lekarniško prakso
Naming of drugs and impact thereof on day-to-day pharmaceutical practice

Strokovni prispevki  k simpoziju – Professional articles  from the symposium

Mateja Pislak, Darja Potočnik Benčič, Smiljana Markež
Strokovna vloga farmacevtov pri izdaji zdravil na obnovljive recepte
The professional role of pharmacists in repeat dispensing system

Nikolaj Mejaš
Psihološki vidik pri obravnavi kroničnega pacienta
The psychological aspect in the treatment of chronic patient

Barbara Koder, Nina Pisk, Romana Rakovec
Farmacevt zdravniku – predstavitev projekta Gorenjskih lekarn
Pharmacist to a doctor – presentation of the Gorenjske lekarne project

Zanimivosti iz stroke
Poročilo z generalne skupščine Evropskega združenja bolnišničnih farmacevtov –  EAHP