Farmacevtski vestnik, številka 4, 2016

STROKOVNI ČLANKI – – PROFESSIONAL ARTICLES

SLEDI PROFESORICE DR. SAŠE BAUMGARTNER V FARMACIJI  (Kristl J)
Uveljavljanje slovenske farmacevtsko-tehnološke terminologije Enforcement of Slovenian pharmaceutical-technological terminology (Gašperlin M, Šmid Korbar J)
Majhne skrivnosti sodobnega celjenja ran / Tiny secrets of modern wound healing (Rošic Danko R)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Pomen razvoja alternativnih metod za testiranje sproščanja zdravilnih učinkovin iz farmacevtskih oblik s podaljšanim sproščanjem / The Importance of developing the alternative methods for testing the drug dissolution from extended release formulations (Hribar M, Bogataj M, Klančar U)
Vpliv motilitete želodca na prehod farmacevtskih oblik / Influence of gastric motility on the transit of dosage forms (Krese A, Mrhar A, Bogataj M)
Pomen magnetnoresonančnih metod pri raziskavah ogrodnih tablet s podaljšanim sproščanjem / Role of magnetic resonance methods in the research of the matrix tablets with controlled release (Mikac U, Sepe A, Kristl J)
Hidrofilne ogrodne tablete s prirejenim sproščanjem na osnovi izbranih naravnih polimerov / Hydrophilic matrix tablets with controlled release based on selected natural polymers (Pavli M, Kogej K, Vrečer F)
Fizikalne lastnosti polimerov v farmaciji – ali jih poznamo? / Physical properties of polymers used in pharmacy – do we really know them? (Draksler P, Lamešić D, Janković B)
S funkcionalnostjo povezane lastnosti hipromeloze kot tvorilca hidrofilnih ogrodnih tablet / Functionality-related characteristics of hypromellose used as a matrix forming agent (Devjak Novak S, Košir D, Vrečer F)
Pomen stisljivosti zmesi za tabletiranje za učinkovite industrijske procese / Importance of tableting mixture compression behaviour for efficient manufacturing processes (Šantl M, Vrečer F)
Peroralni pulzirajoči dostavni sistemi / Oral pulsatile therapeutic systems (Planinšek O)
Nanosuspenzije – aktualni nanotehnološki pristop za izdelavo farmacevtskih oblik s težko topnimi učinkovinami? / Nanosuspensions – an up-to-date nanotechnological-based approach for formulation of dosage forms with poorly soluble drugs? (Kocbek P)
Nanozdravila za lokalno zdravljenje parodontalne bolezni / Nanomedicines for local treatment of periodontal disease (Zupančič Š, Kocbek P, Petelin M, Kristl J)
Polielektrolitni kompleksi kot osnova za načrtovanje novih nanodelcev in nanooblog / Polyelectrolyte complexes as a platform for development of novel nanoparticles and nanocoatings (Mirtič J, Kogej K, Gašperlin M, Lapanje A, Kristl J)