Farmacevtski vestnik, številka 5, 2009

VSEBINA – CONTENT

Pregledni znanstveni članki – Review scientific articles

Klementina Fon Tacer
Hormon stradanja fibroblastni rastni dejavnik 21 – novo zdravilo za debelost in metabolni sindrom?
Fasting hormone fibroblast growth factor 21 – new therapy for obesity and metabolic syndrome?

Uroš Klančar, Saša Baumgartner
Izzivi in možni tehnološki pristopi za doseganje kinetike 0. reda sproščanja učinkovin iz ogrodnih tablet
Challenges and technological opportunities to achieve zero order drug release from matrix tablets

Petra Brožič, Stanislav Gobec, Tea Lanišnik Rižner
Izoencimi aldo/keto-reduktaz iz poddruaine 1C kot tarče za razvoj zdravilnih učinkovin
Aldo/keto reductase isozymes of the 1C subfamily as new drug targets

Ilija Ilič, Janez Kerč
Tabletiranje obloženih pelet – večenotne farmacevtske oblike
Tableting of coated pellets – multiple unit dosage forms

Klemen Španinger, Nataša Debeljak
Eritropoetin, epoetini in njihova detekcija
Erythropoietin, epoetins and detection

Maja Mulej Vedlin
Preventiva infekcijskega endokarditisa v zobozdravstvu
Prevention of infective endocarditis in dentistry