Farmacevtski vestnik, številka 6, 2016

STROKOVNI ČLANKI – PROFESSIONAL ARTICLES

Clinical neurology of Huntington disease: a practical approach / Klinična nevrologija Huntingtonove bolezni: praktični pristop (Kobal J)

Gensko zdravljenje Huntingtonove bolezni / Gene therapy for Huntington’s disease (Avsec D, Flegar I)

Doktor Janez Krizostom Pollini, ljubljanski mestni zdravnik, in njegovo tajno antivenerično zdravilo Decoctum Pollini/ Doctor Joannes Chrisostom Pollini, a municipial physician of Ljubljana, and his antivenereal medicament Decoctum Pollini (Krbavčič A)

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANKI – REVIEW SCIENTIFIC ARTICLES

Implementacija smernice ICH M7 in vrednotenje genotoksičnih nečistot / Implementation of the ICH M7 guideline and evaluation of genotoxic impurities (Schmidt J, Peterlin Mašič L)

Pregled učinkovin v zdravljenju ran
/ An overview of drugs in the treatment of wounds (Anderluh M)

Imunogenost zaviralcev dejavnika tumorske nekroze alfa: nevarnost ali priložnost na področju zdravljenja vnetnih revmatičnih bolezni? / Immunogenicity of tumour necrosis factor alpha inhibitors: danger or opportunity in the treatment of inflammatory rheumatic diseases? (Ogrič M, Praprotnik S, Sodin-Šemrl S, Čučnik S)

IZ DRUŠTVENEGA ŽIVLJENJA
OSEBNE VESTI

Letno kazalo