Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

PREDLOG Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij

04.03.2019

Skladno s sklepom 43. skupščine SFD in 7. seje izvršnega odbora SFD, je delovna skupina, v sestavi: Franci Tratar, Vesna Bizjak, Alenka Kovačič, Karmen Grom, Miroslava Abazović, Lucija Peterlin Mašič in Matjaž Tuš, pripravila predlog Pravilnika o delovanju podružnic in sekcij, ki je bil konec februarja 2019 poslan v javno razpravo na občne zbore podružnic in sekcij. Besedilo predloga mora pred uveljavitvijo sprejeti tudi skupščina SFD.
PREDLOG BESEDILA
 
Na podlagi 20. člena Pravil Slovenskega farmacevtskega društva je skupščina na 44. zasedanju dne 11. maja 2019 v Portorožu sprejela
PRAVILNIK O DELOVANJU PODRUŽNIC IN SEKCIJ  SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Slovensko farmacevtsko društvo (v nadaljnjem besedilu Društvo) izvaja posamezne naloge v podružnicah in sekcijah.

2. člen
Podružnica je osnovna organizacijska enota Društva organizirana po teritorialnem načelu. Posamezna podružnica združuje člane Društva, ki imajo na geografskem območju, za katero je bila ustanovljena podružnica, prebivališče ali na tem območju opravljajo svoj poklic.

Podružnice Društva so:
- Celjska podružnica
- Dolenjska podružnica
- Gorenjska podružnica
- Ljubljanska podružnica
- Mariborska podružnica
- Pomurska podružnica
- Posavska podružnica
- Primorska podružnica
- Zasavska podružnica

3. člen
Sekcija je organizacijska enota, ki združuje člane Društva glede na njihov status ali glede na skupne poklicne in strokovne interese z namenom, da negujejo in razvijajo posamezne discipline znanstvene in uporabne farmacije in tako prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev Društva.

Sekcije Društva so:
- Sekcija bolnišnični farmacevtov
- Sekcija farmacevtov javnih lekarn
- Sekcija farmacevtskih tehnikov
- Sekcija farmacevtskih tehnologov
- Sekcija farmacevtskih znanosti
- Sekcija kliničnih farmacevtov
- Sekcija seniorjev
- Sekcija za farmacevtsko kemijo
- Sekcija za zgodovino farmacije
- Homeopatska sekcija
- Regulatorna sekcija
- Študentska sekcija

II. USTANOVITEV PODRUŽNICE ALI SEKCIJE

4. člen
Predlog za ustanovitev podružnice mora podati najmanj 25 članov z geografskega območja, na katerem želijo organizirati podružnico.
Predlog za ustanovitev podružnice obravnava izvršni odbor Društva na podlagi utemeljitve ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor Društva presodi, da bo ustanovitev nove podružnice pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi podružnice odloči.

Predlog za ustanovitev sekcije mora podati najmanj 20 članov.
Predlog za ustanovitev sekcije obravnava izvršni odbor Društva na podlagi utemeljitve, rezultatov opravljenega projektnega dela ter predloženega programa dela in poslovanja. Če izvršni odbor Društva presodi, da bo ustanovitev nove sekcije pomembno prispevala k uresničevanju nalog in ciljev Društva, predlog posreduje skupščini Društva, ki o ustanovitvi sekcije odloči.

III. ČLANSTVO V PODRUŽNICAH IN SEKCIJAH

5. člen
Posameznik z včlanitvijo v Društvo postane član tiste podružnice, ki je ustanovljena za geografsko območje, na katerem ima član prebivališče ali kjer opravlja svoj poklic.
Posameznik je lahko član samo ene podružnice. Posameznik ob včlanitvi v Društvo izbere podružnico glede na kraj prebivališča ali kraj opravljanja svojega poklica. Če podatki na prijavnici glede kraja prebivališča ali opravljanja poklica niso skladni z izbiro podružnice, sekretariat Društva vključi člana v ustrezno podružnico glede na kraj bivanja in o tem člana pisno obvesti.

Član Društva lahko spremeni članstvo v podružnici na podlagi pisne zahteve, ki jo posreduje sekretariatu Društva.

Član Društva je dolžan kakršno koli spremembo, ki vpliva na članstvo v podružnici, pisno posredovati sekretariatu Društva.

6. člen
Član Društva se lahko včlani v sekcijo.

V Sekcijo farmacevtov javnih lekarn se lahko včlanijo magistri farmacije, ki so zaposleni pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni..

V Sekcijo bolnišničnih farmacevtov se lahko včlanijo magistri farmacije, ki so zaposleni pri izvajalcih bolnišnične dejavnosti na sekundarni ali terciarni ravni..

V Sekcijo kliničnih farmacevtov se lahko včlanijo magistri farmacije, ki so specialisti ali specializanti klinične ali lekarniške farmacije.

V Sekcijo farmacevtskih tehnologov se lahko včlanijo člani Društva, ki so končali javno veljavni študijski program prve, druge ali tretje stopnje in s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na področju farmacevtske tehnologije pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Sekcijo za farmacevtsko kemijo se lahko včlanijo člani Društva, ki so končali javno veljavni študijski program prve, druge ali tretje stopnje in s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na področju farmacevtske kemije pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Sekcijo farmacevtskih znanosti se lahko včlanijo člani Društva, ki so končali javno veljavni študijski program prve, druge ali tretje stopnje in s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na znanstveno-raziskovalnem področju farmacije pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Regulatorno sekcijo se lahko včlanijo člani Društva, ki so končali javno veljavni študijski program prve, druge ali tretje stopnje in s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na področju regulative zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Sekcijo za zgodovino farmacije se lahko včlanijo člani Društva, ki so končali javno veljavni študijski program prve, druge ali tretje stopnje in s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na področju zgodovine farmacije pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Homeopatsko sekcijo se lahko včlanijo magistri farmacije, ki s svojim poklicnim udejstvovanjem in kompetencami na področju homeopatije pomembno prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

V Sekcijo farmacevtskih tehnikov se lahko včlanijo farmacevtski tehniki, ki opravljajo poklic farmacevtskega tehnika.

V Študentsko sekcijo se lahko včlanijo študenti farmacije in sorodnih študijskih programov prve in druge stopnje.

V Sekcijo seniorjev se lahko včlanijo upokojeni člani Društva.

Član sekcije je dolžan kakršno koli spremembo, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji, pisno sporočiti sekretariatu društva.

7. člen
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev iz 6. člena, o članstvu posameznega člana v sekciji odloča izvršni odbor zadevne sekcije.

Član, ki ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena in bi želel postati član sekcije, se lahko včlani v sekcijo, če izvršni odbor zadevne sekcije na podlagi dotakratnega poklicnega udejstvovanja in kompetenc člana presodi in odloči, da bi njegovo članstvo pomembno prispevalo k uresničevanju nalog in ciljev sekcije.

8. člen
Član Društva je lahko član največ dveh sekcij.

Člani podružnice oziroma sekcije imajo pravico:
• biti obveščeni o delu podružnice oziroma sekcije,
• sodelovati pri izvedbi aktivnosti podružnice oziroma sekcije,
• voliti in biti izvoljeni v organe podružnice oziroma ene sekcije,
• kandidirati za voljene in imenovane funkcije na ravni podružnice, ene sekcije oziroma Društva.

Člani podružnice oziroma sekcije imajo dolžnost:
• s svojim delom prispevati k uresničevanju nalog in ciljev podružnice oziroma sekcije,
• aktivno sodelovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani, ter uresničevati njihove sklepe,
• plačevati članarino Društvu.
9. člen
Članstvo v podružnici oziroma sekciji preneha s prenehanjem članstva v Društvu.
Članstvo v sekciji preneha tudi z izključitvijo iz sekcije, če izvršni odbor sekcije ugotovi, da član ne izpolnjuje pogojev 6. člena tega Pravilnika.

IV. ORGANI PODRUŽNICE OZIROMA SEKCIJE

10. člen
Organi podružnice oziroma sekcije so:
1. predsednik,
2. izvršni odbor,
3. nadzorni odbor,
4. občni zbor.

Za uresničevanje posameznih ciljev in nalog lahko izvršni odbor podružnice oziroma sekcije ustanovi komisije in druge delovne skupine kot svoja delovna telesa.

Mandat predsednika ter članov izvršnega in nadzornega odbora podružnice oziroma sekcije traja dve leti z možnostjo treh ponovnih izvolitev.

11. člen
Predsednik zastopa podružnico oziroma sekcijo in opravlja naslednje naloge:

• pripravlja gradivo za seje izvršnega odbora,
• sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
• koordinira delo z matičnim društvom,
• pripravlja poročila za izvršni odbor Društva o aktivnostih podružnice oziroma sekcije,
• obvešča člane podružnice oziroma sekcije o delu matičnega društva,
• skrbi za izvedbo načrtovanih aktivnosti ter organizira in vodi strokovna in družabna srečanja podružnice oziroma sekcije,
• skrbi za pridobivanje novih članov,
• pripravlja in vodi korespondenco za podružnico oziroma sekcijo,
• kot dober gospodar spremlja finančno poslovanje podružnice oziroma sekcije in v primeru primanjkljaja pravočasno ukrepa in o tem obvesti izvršni odbor.

12. člen
Podružnico oziroma sekcijo vodi izvršni odbor podružnice oziroma sekcije. Vodi in zastopa ga predsednik podružnice oziroma sekcije. Odbor ima praviloma 3 do 9 članov.

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
• skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in letnega načrta,
• pripravlja finančni in delovni načrt. Podružnica ali sekcija lahko opravlja neposredno pridobitno dejavnost skladno s 7. in 8. členom temeljnega akta - Pravili Društva, če se s tem strinja izvršni odbor Društva,
• v sodelovanju s sekretariatom Društva spremlja finančno poslovanje na pripadajočem stroškovnem mestu,
• ustanavlja komisije in druge delovne skupine kot svoja delovna telesa za opravljanje vnaprej določenih nalog podružnice oziroma sekcije,
• obravnava in daje pripombe na sklepe izvršnega odbora Društva,
• pripravlja seznam kandidatov za društvena priznanja z utemeljitvami, ki jih predstavi občnemu zboru,
• odloča in na občnem zboru podeljuje pohvale svojim članom,
• občnemu zboru predlaga kandidata za predsednika Društva. Predlogu obvezno priloži utemeljitev predloga in vizijo delovanja Društva v naslednjem mandatu, ki jo pripravi kandidat,
• pripravlja sezname kandidatov za organe Društva in podružnice oziroma sekcije ter jih posreduje občnemu zboru v obravnavo in potrditev,
• imenuje svoje predstavnike, ki se udeležijo strokovnih prireditev doma ali v tujini z namenom strokovnega izpopolnjevanja ali zastopanja podružnice oziroma sekcije skladno s 7. členom temeljnega akta – Pravila Društva. Pravice in obveznosti predstavnikov določa Pravilnik o izplačilih fizičnim osebam,
• odloča o članstvu v sekciji v primeru, ko član, ki bi želel postati član sekcije, ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena ter v primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev iz 6. člena,
• odloča o izključitvi članov iz sekcije.

Izvršni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov izvršnega odbora. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

13. člen
Nadzorni odbor podružnice oziroma sekcije ima tri člane. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora.

Nadzorni odbor ocenjuje in nadzira izvajanje sklepov občnega zbora in delovnega načrta podružnice oziroma sekcije, delo organov, finančno in materialno poslovanje ter skladnost delovanja podružnice oziroma sekcije s temeljnim aktom in drugimi predpisi Društva.

Sejo nadzornega odbora skliče predsednik vsaj 5 dni pred občnim zborom podružnice oziroma sekcije.

Nadzorni odbor občnemu zboru poda letno poročilo. Če nadzorni odbor ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti izvršni odbor podružnice oziroma sekcije, če je treba pa lahko skliče tudi izredni občni zbor.

Nadzorni odbor veljavno odloča, če sta na seji prisotna najmanj dva člana nadzornega odbora. Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala najmanj dva člana.

14. člen
Najvišji organ podružnice oziroma sekcije je občni zbor. Izvršni odbor skliče občni zbor najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem skupščine Društva.
Izvršni odbor podružnice oziroma sekcije skliče občni zbor najmanj dva tedna vnaprej.

Občni zbor podružnice oziroma sekcije:
• obravnava in potrjuje poročilo izvršnega odbora in nadzornega odbora podružnice oziroma sekcije,
• sprejema letni program dela in finančni načrt podružnice oziroma sekcije,
• obravnava etično-pravne in druge prekrške članov Društva in predlaga uvedbo postopka disciplinskemu sodišču,
• obravnava vse pomembnejše zadeve iz delovanja matičnega društva,
• predlaga kandidate za podelitev društvenih priznanj,
• voli predsednika podružnice/sekcije in člana, ki zastopa podružnico / sekcijo v izvršnem odboru Društva, če to ni predsednik,
• predlaga kandidate za organe Društva,
• obravnava kandidaturo predsednika Društva,
• voli delegate za skupščino Društva. En predstavnik zastopa 10 ali več članov podružnice oz. 20 ali več članov sekcije. Vseh delegatov ne sme biti več kot desetina članov posamezne podružnice,
• razrešuje in voli izvršni odbor podružnice oz. sekcije in druga delovna telesa, skladno z delovnim načrtom.

Občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih najmanj 10 članov. Sklepe veljavno sprejema z večino glasov navzočih članov. Volitve kandidatov so javne ali tajne, če za eno funkcijo kandidira več članov. O zasedanju vodijo zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.

V. FINANCIRANJE PODRUŽNICE OZIROMA SEKCIJE

15. člen
Viri materialnih sredstev podružnice oziroma sekcije so: delež članarine, ki jo potrdi izvršni odbor društva, prispevki članov, prihodki od sponzorjev, donacije in drugo. Za izvedbo načrtovanih dejavnosti, ki izhajajo iz namena Društva in nimajo druge materialne osnove, opravlja podružnica oziroma sekcija neposredno pridobitno dejavnost. Pridobitno dejavnost podružnica oziroma sekcija izvaja skladno s temeljnim aktom - Pravili Društva.

Sekretariat Društva vodi poslovanje podružnic oziroma sekcij na posebej vodenih stroškovnih mestih in o poslovnem uspehu obvešča predsednika podružnice oziroma sekcije najmanj enkrat letno.

Realizacija delovnega načrta mora potekati v okviru finančnih možnosti podružnice oziroma sekcije.
Izplačila s stroškovnega mesta podružnice oziroma sekcije odobri predsednik podružnice oziroma sekcije skladno s sprejetim finančnim planom in na podlagi finančnega stanja na stroškovnem mestu podružnice oziroma sekcije. Za izplačilo višjih zneskov od dogovorjenih zneskov fizičnim osebam, mora predsednik podružnice oziroma sekcije predhodno pridobiti soglasje izvršnega odbora Društva.

Poslovanje podružnice oziroma sekcije mora potekati skladno s predpisi Društva in sklepi izvršnega odbora Društva.

Delež članarine, ki jo potrdi izvršni odbor Društva za članstvo v sekciji, pripada v sorazmernem delu sekcijam, v katere je član včlanjen.


V. UKINITEV PODRUŽNICE OZIROMA SEKCIJE

16. člen
Če podružnica ali sekcija v zadnjih dveh letih ni izvajala nobenih aktivnosti, ni sklicala občnega zbora in ni oddala poročila o delu, izvršni odbor Društva predlaga skupščini Društva njeno ukinitev.

Če se število članov podružnice zmanjša pod 25 in sekcije pod 20 , se podružnica / sekcija avtomatsko ukine, premoženje pa preide v last matičnega društva.


17. člen
Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij Slovenskega farmacevtskega društva začne veljati, ko ga sprejme skupščina Društva.

Jelka Dolinar                                                                                                    Matjaž Tuš
Generalna sekretarka                                                                                        Predsednik Društva
« Nazaj