Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

SKUPŠČINA SFD

07.09.2020       Datum dogodka 21.11.2020

Obveščamo vas, da se je Izvršni odbor Slovenskega farmacevtskega društva odločil, da v izrednih razmerah izvedemo
45. skupščino
v obliki spletnega dogodka, ločeno od jesenskih simpozijev,
in sicer v soboto 21. novembra 2020.


Prijava ni več mogoča.

****
iz Pravil SFD:
 S k u p š č i n a

22. člen

Skupščina je najvišji organ Društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče društveni izvršni odbor najmanj enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 5 % članov SFD. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.
O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Na skupščini zastopajo člane Društva predstavniki podružnic in sekcij - delegati, ki jih določijo na občnih zborih. En predstavnik (delegat) zastopa 10 ali več članov Društva. Podružnice ne more zastopati več kot ena desetina vseh članov.

23. člen

Skupščina opravlja naslednje naloge:
1. obravnava poročila izvršnega odbora in nadzornega odbora,
2. odloča o ustanavljanju sekcij, podružnic in podobnih oblik delovanja,
3. odloča o vključevanju Društva v enaka ali podobna združenja,
4. potrjuje letni program dela Društva in finančni plan ter višino članarine,
5. sprejema Pravila Društva ter njegove spremembe in dopolnitve, Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj, splošni Pravilnik o delovanju podružnic in sekcij,
6. voli in razrešuje predsednika in organe Društva,
7. mandat organov Društva je 2 leti in se lahko še tri-krat ponovi, mandat glavnih urednikov in uredniških odborov ni omejen,
8. odloča o prenehanju delovanja Društva, podružnic ali sekcij
9. odloča o pomembnih gospodarskih in drugih temeljnih društvenih zadevah,
10. odloča o drugih zadevah v skladu s cilji in namenom društva.


24. člen

Skupščina veljavno odloča, če je na zasedanju navzočih najmanj polovica predstavnikov (delegatov), ki zastopajo vsaj tretjino podružnic in sekcij.
Sklepe veljavno sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Volitve kandidatov so javne ali tajne, če za eno funkcijo kandidira več članov. O zasedanju vodijo zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
Če je skupščina Društva preložena zaradi nesklepčnosti, izvršni odbor določi drug datum zasedanja v roku 30 dni. Na tem zasedanju skupščina veljavno odloča na podlagi že znanega dnevnega reda, ne glede na število prisotnih članov, vendar ne manj kot 10 delegatov.
Sklepe skupščine objavijo v društvenem strokovnem glasilu.
 


« Nazaj